TIL Privat pil pil-hvit

Info om Strømforsikring

  Åpne som pdf 16.08.2023

16.08.2023

Vilkår for Strømforsikring

STRØMFORSIKRING 

Forsikringsbevis

Strømforsikringen består av følgende:

 • Forsikringsbeviset
 • Forsikringsvilkårene: Vilkår Strømforsikring av 1. februar 2023
 • Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (”FAL”)
 • Norsk lov for øvrig


Forsikringstager: Fjordkraft, Org.nr. 976 944 682.
Forsikrede / sikrede: Kunde med strømavtale hos forsikringstaker og som har kjøpt strømavtale med Strømforsikring.

Medlemskap i forsikringen:

Forsikringen omfatter privatpersoner (Medlem) som er mellom 18 år og 80 år, har inngått avtale om strømleveranse med forsikringstaker og er navngitt på strømfakturaen. Forsikringen gjelder også for medlemmets ektefelle/parter/samboer med samme folkeregistrert adresse, kollektivt benevnt som Medlem. Medlemmet må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem i folketrygden jf. Lov om folketrygd av 28.02,1997 kap 2.


Forsikringen gjelder det anlegg Stromforsikringen er knyttet mot og som er registrert på Medlemmet eller Medlemmets ektefelle, partner eller samboer. Målerne må være knyttet til medlemmet som privatperson, og kan ikke være registrert på et organisasjonsnummer.


Hva forsikringen omfatter:

Kollektiv forsikring for betalingsforsikring med forsikringsytelser definert nedenfor.


Forsikringsytelser:


Egenandelsforsikring:
Blir Medlemmet rammet av lynnedslag eller elektrisk fenomenskade – dekker egenandelsforsikringen egenandelen på Medlemmets innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa-, og fritidsboligforsikring) med inntil 4 000 kroner, for skade som skyldes lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen som kortslutning, lysbue, overslag eller overspenning. Erstatning utbetales til Medlemmet


Sykmelding:
Blir Medlemmet minst 50 % sykmeldt i mer enn 30 dager, dekker Strømforsikringen strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Fjordkraft – begrenset oppad til 5000 kroner per måned i inntil 6 måneder. Erstatningen beregnes fra første sykmeldingsdag og i forhold til antall dager det dokumenteres sykmeldt. Hver måned anses å ha 30 dager. Erstatningen inkluderer forsikringspremier, og deles inn i like månedlige terminbetalinger. Dekningen opphører ved fylte 65 år.


Ufrivillig arbeidsledighet:
Blir Medlemmet 100 % ufrivillig arbeidsledig eller permittert, dekker Strømforsikringen strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Fjordkraft – begrenset oppad til 5000 kroner per måned i inntil 6 måneder. Erstatningen beregnes fra vedtaksdato hos NAV forutsatt sammenhengende 100 % arbeidsledighet, i forhold til antall dager det dokumenteres arbeidsledig/permittert. Hver måned anses å ha 30 dager. Erstatningen inkluderer forsikringspremier, og deles inn i like månedlige terminbetalinger. Dekningen opphører ved fylte 65 år. Denne dekningen gjelder kun medlemmer som er fast ansatt i minimum 50 % stilling i henhold til arbeidskontrakt.


Alders- og uførepensjonister:
For alderspensjonister og uførepensjonister gjelder:

 • Blir Medlemmet innlagt på sykehus/institusjon i mer enn 30 dager, dekker forsikringen strømfakturaen (inkl. nettleie ved gjennomfakturering) fra Fjordkraft – begrenset oppad til 5000 kroner per måned i inntil 6 måneder. Erstatningen beregnes fra første dagen med innleggelse på sykehus/institusjon og i forhold til antall dager det dokumeneres innleggelse.
 • Ved Medlemmets dødsfall som følge sykdom eller ulykke, utbetales 5 000 kroner til dødsboet.

Utbetaling av forsikringssum:
Enhver utbetaling under en forsikringsdekning utbetales fra foretaket til Forsikringstaker (Sikrede) hvis ikke annet er beskrevet i forsikringsbeviset

Månedlig premie:
2 kr per dag og blir fakturert på strømfaktura fra forsikringstaker. Når forsikringen gjelder:
Forsikringen gjelder fra Forsikringstaker har registrert medlemmets innmelding og Forsikringsselskapet har overtatt ansvaret i henhold til Forsikringsavtalen jf FAL 19-5 forutsatt at første premiefaktura betales


Begrensninger i foretakets ansvar:
Sykmelding: Medlemmet har kun rett til utbetaling under denne dekningen dersom sykmeldingen skyldes sykdom som har oppstått eller vist symptomer etter 30 dager fra Forsikringens startdato (karensperiode).
Arbeidsledighet: Medlemmet har kun rett til utbetaling under denne dekningen dersom Arbeidsledigheten er varslet eller oppstått etter 90 dager fra Forsikringens Startdato (karensperiode).
Ytterligere vilkår tilknyttet ovennevnte situasjoner, eller andre begrensninger i forsikringsselskapets ansvar, følger av forsikringsvilkårene.


Generelle unntak:
Forsikringsforetaket utbetaler ingen ytelser som direkte eller indirekte skyldes:

 • krig, kamphandling fra fremmed makt, fiendtlighet (enten det erklæres krig eller ikke), terrorisme, terrorhandling eller opprør, ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra atomavfall som fremstilles ved forbrenning av kjernebrensel, eller radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaper til atominnretninger og/eller komponenter
 • at forsikringstilfellet er et resultat av medlemmets kriminelle eller ulovlige handlinger;
 • enhver hendelse forårsaket av medlemmets alkohol- eller narkotikabruk.

For øvrig er utbetaling for samtlige dekninger begrenset av reglene i FAL § 13-8 og § 13-9 om forsettlig og uaktsom fremkalling av forsikringstilfelle, se også FAL § 4-9. Forsikringsselskap: AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, Ireland. Reg.nr. 169384. AmTrust International Underwriters DAC har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland.

AmTrust International Underwriters DAC er medlem i den irske garantiordningen, ”Insurance Compensation Fund”, men ettersom denne garantiordningen kun dekker risiko som anses for å bestå i Irland omfattes ikke norske forsikringstakere.


Skader meldes til:
Forsikringsselskapet ved Fjordkraft på www.fjordkraft.no/strom/stromforsikring


Sikkerhetsforskrifter
Ved skade skal foretaket varsles uten ugrunnet opphold, jf. FAL § 13-11. Retten til erstatning bortfaller dersom kravet ikke er meldt innen ett - 1 år -etter at medlemmet har fått kunnskap om de forhold som begrunner kravet, jf. FAL §§ 8-5 og 18-5.


Frist for å melde skade:
Ved ulykkesskade eller sykdom skal forsikrede, uten ugrunnet opphold oppsøke lege og følge foreskrevet behandling. Foretakets ansvar kan nedsettes eller bortfalle helt ved et forsikringstilfelle som er forårsaket av medlemmets forsettlige eller grovt uaktsomme handling, eller andre vilkår eller krav som angitt i forsikringsvilkårene eller dette forsikringsbeviset.


Nemndsbehandling:
Dersom det oppstår tvist mellom forsikrede og forsikringsselskapet, kan hver av partene kreve nemndbehandling i samsvar med FAL. Klageorgan for behandling av tvister er Finansklagenemnda, PB 53 Skøyen, 0212 Oslo, Tlf. : 23 13 90 60, epost: firmapost@finkn.no, Internett: www.finansklagenemnda.no.

Finansklagenemnda er uavhengig.


Teksten i Forsikringsbeviset gjelder foran Forsikringsvilkårene ved motstrid. Forsikringsbeviset og Forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringsvilkår

1. INNLEDNING

Forsikringsvilkårene (vilkårene) inneholder nærmere opplysninger om forsikringsytelser Medlemmet har rett til ved Sykmelding, ufrivillig Arbeidsledighet/permittering, Sykehusinnleggelse, dødsfall og egenandels forsikring ved lynnedslag eller annen elektrisk fenomenskade i hjemmet.
Vilkårenes unntak og begrensninger er også beskrevet. Enkelte ord i vilkårene med spesiell betydning er forklart under overskriften DEFINISJONER.


2. MEDLEMSKAP I FORSIKRINGSORDNINGEN

Forsikringen gjelder privatkunder (Medlem) som har strømavtale med Fjordkraft, som ikke har fylt 80 år og som har kjøpt strømavtale med Strømforsikring, samt Medlemmets ektefelle/partner/ samboer som ikke har fylt 80 år (kolletivt benevnt Medlem). Medlemmet må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av Norsk Folketrygd.


3. DEFINISJONER

Ansatt/arbeidstaker: Medlem som er ansatt mot betaling hos en enkeltperson eller i en organisasjon/selskap er å anse som ansatt/arbeidstaker. Medlemmet er ikke å anse som ansatt/arbeidstaker dersom Medlemmet er selvstendig næringsdrivende eller dersom Medlemet er ansatt i en organisasjon/selskap og Medlemet gjennom sin eierandel, gjennom aksjonæravtale eller lignende har mulighet til å utøve bestemmende innflytelse over organisasjonens/selskapets beslutninger. Dersom Medlemmet både driver som selvstendig næringsdrivende og er ansatt/arbeidstaker må Medlemmet inntekt i det vesentligste stamme fra fast ansettelse/arbeidsforhold.


Egenandelsforsikring: Egenandel på Medlemmets innbo- og løsøreforsikring (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring) i forbindelse med skade som følge av lynnedslag eller annet Elektrisk fenomen.

Elektrisk fenomen: Uforutsett kortslutning, lysbue, overslag og overspenning som fører til skade på eller tap av Medlemmets innbo og løsøre.

Forsikringens Startdato: Datoen da Forsikringstaker har registrert tilmeldingen forutsatt at første premiefaktura betales.

Forsikringsavtalen: Den kollektive forsikringsavtalen mellom Forsikringstaker og Forsikringsselskapet.

Forsikringsselskap (Selskapet): AmTrust International Underwriters DAC (AIU), 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Ireland. Registreringsnummer. 169384. (heretter kalt AIU). AIU fungerer som forsikringsgiver og har tillatelse fra og er under tilsyn av Central Bank of Ireland og er lisensiert for grenseoverskridende virksomhet basert i Norge.
Forsikringstaker: Fjordkraft AS, organisasjonsnummer 976 944 682 (Fjordkraft)

Medlem: Privatkunde hos forsikringstaker som har kjøpt strømavtale med Strømforsikring.

Lege: Lege godkjent av norske myndigheter og som praktiserer som lege i Norge, men ikke medlemmet selv eller noen medlemmet har forretnings messig forbindelse med eller er i slekt med.

Oppsigelse/oppsagt: Medlemmet er uten arbeid som en direkte følge av at Medlemmets arbeidsgiver innstiller eller reduserer virksomheten som Medlemmet var fast ansatt i.

Sykehusinnleggelse: Medlemmet må være henvist av lege for behandling på sykehus/institusjon.

Sykmeldt/Sykmelding: Sykmelding gitt av Lege

Ufrivillig Arbeidsledighet/Permittering: Medlemmets arbeidsforhold har opphørt og Medlemmet har vedtak om rett til dagpenger fra NAV.


4. FORSIKRINGSDEKNINGEN OG FORSIKRINGSSUM

4.1 Forsikringsdekning ved Sykmelding


4.1.1 Vilkår for erstatning
Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelsene i disse forsikringsvilkårene, betaler Forsikringsselskapet ytelser som beskrevet i punkt 4.1.2 dersom medlemmet blir minst 50 % sykmeldt og sykmelding inntreffer i forsikringstiden Retten til utbetaling inntrer etter at Medlemmet har vært minst 50 % sykmeldt i minst 30 dager sammenhengende. Erstatning etterbetales tilbake fra første sykmeldingsdag. Medlemmet har kun rett til utbetaling under denne dekningen dersom sykmeldingen skyldes sykdom som har oppstått eller vist symptomer etter 30 dager fra Forsikringens startdato (karensperiode).

Utbetalingen er betinget av at det fremlegges en sykmelding fra lege hvor Medlemmets diagnose fremgår, og av at Medlemmet er under behandling av lege så lenge Sykmeldingen varer.

Dersom Medlemet tidligere har fremmet krav om erstatning under denne dekningen, må Medlemmet etter siste dag for utbetaling av erstatning ikke ha vært sykmeldt på nytt de 12 påfølgende månedene etter siste dag for utbetaling av erstatning for å ha rett til ytterligere utbetaling.


4.1.2 Forsikringssum og erstatningsberegning
For strømavtaler med kvartalsvis a-konto fakturering utbetales erstatning tilsvarende Medlemmets a-konto faktura i sykemeldingsperioden. For strømavtaler med avregnet forbruk utbetales beløp tilsvarende Med lemmets faktiske strømforbruk (inkl. nettleie) i sykemeldingsperioden. Utbetalingen fra forsikringsselskapet ved arbeidsuførhet er begrenset oppad til Medlemmets faktiske strømforbruk eller a-konto faktura i inntil
6 måneder pr skadetilfelle. Erstatningen er begrenset til kr 5 000,- pr måned uavhengig av antall målere tilknyttet Medlemmet.

For sykmeldingsgrad fra 50% - 100% graderes erstatningen i henhold til sykmeldingsgraden. Det utbetales ikke erstatning for sykmeldingsgrad mindre enn 50 %.
Erstatningen utbetales etterskuddsvis for de antall dager Medlemmet dokumenterer sykmelding, til det første av følgende forhold inntreffer

- Medlemmet vender tilbake til arbeidet,
- Medlemmet har fått utbetalt erstatning for en periode som tilsvarer6 måneder
- Forsikringen opphører

Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to sykefravær som har samme årsak, regnes disse som samme skadetilfelle.


4.2 Forsikringsdekning ved ufrivillig Arbeidsledighet/ permittering

4.2.1 Vilkår for erstatning
Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelsene i forsi kringsvilkårene, betaler Forsikringsselskapet ytelser som beskrevet i punkt 4.2.2 dersom Medlemmet blir Arbeidsledig som følge av Oppsigelse gitt i forsikringstiden i minst 30 dager sammenhengende regnet fra vedtaksdato hos NAV. Det gis ingen erstatning for de første 30 dagene Medlemmet er Arbeidsledig.

Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt i 50 % stilling sammenhengende hos samme arbeidsgiver de siste 6 måneder før Forsikringens startdato. Forsikringsdekningen gjelder ikke for tidsbegrensede arbeidsavtaler, for selvstendig næringsdrivende eller personer som ikke har betalt arbeid. Det utbetales ingen ytelser ved Arbeidsledighet dersom:

- arbeidsledigheten skyldes avskjed eller oppsigelse som følge av Medlemets eget forhold, eller
- Arbeidsledigheten inntreffer eller varsles innen 90 dager etter Forsikringens startdato.

Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelse for Arbeidsledighet for eventuelle tidsrom Medlemmet har sluttet å arbeide før den effektive oppsigelsesdatoen angitt av Medlemmets arbeidsgiver eller for perioden fra det tidspunkt Medlemmet mot vederlag har fått fratre arbeidet og til utløpet av den avtalte/lovlige oppsigelsestid. Dersom Medlemmet, etter å ha vendt tilbake til lønnet arbeid, ikke blir arbeidsledig på nytt de 12 påfølgende måneder, har Medlemmet rett til ytterligere utbetalinger under denne forsikringen.

4.2.2 Forsikringssum og erstatningsberegning
Forstrømavtaler med kvartalsvis a-konto fakturering utbetales erstatning tilsvarende Medlemmets a-konto faktura i arbeidsledighets/permitteringsperioden (fakturert strømforbruk inkl. nettleie). For strømavtaler med avregnet forbruk utbetales beløp tilsvarende fakturert strømforbruk (inkl. nettleie) i arbeidsledighets-/permitteringsperioden. Utbetalingen fra forsikringsselskapet ved arbeidsledighet/permittering er begrenset oppad til Medlemmets faktiske strømforbruk (inkl. nettleie) eller a-konto faktura i inntil 6 måneder pr skadetilfelle. Erstatningen er begrenset til kr 5 000,- pr måned uavhengig av antall målere tilknyttet Medlemmet.

Erstatningen utbetales etterskuddsvis for de antall dager Medlemmet dokumenterer Arbeidsledighet, til det første av følgende forhold inntreffer
- Medlemmet vender tilbake til arbeidet,
- Medlemmet har fått utbetalt erstatning for en periode som tilsvarer 6 måneder
- Forsikringen opphører

Erstatningen beregnes fra vedtaksdato fra NAV.

4.3 For alderspensjonister og uførepensjonister gjelder:

4.3.1 Vilkår for erstatning ved sykehusinnleggelse
Med de begrensninger som følger av de øvrige bestemmelsene i forsikringsvilkårene, betaler Forsikringsselskapet ytelser som beskrevet i punkt 4.3.2 dersom Medlem blir innlagt på sykehus / institusjon. Retten til erstatning inntrer når Medlem har vært innlagt på sykehus/institusjon innenfor forsikringsperioden i minst 30 dager sammenhengende. Erstatningsutbetaling etterbetales tilbake til dag 1. Det må fremlegges dokumentasjon fra sykehus / institusjon hvor Medlemmets diagnose fremgår og perioden for innleggelse. Medlem kan ikke fremme nytt krav om erstatning de 12 påfølgende månedene etter utskrivning.

4.3.2 Forsikringssum og erstatningsberegning ved sykehusinnleggelse
For strømavtaler med kvartalsvis a-konto fakturering utbetales erstatning tilsvarende medlemmets a-konto faktura i perioden for innleggelse (fakturert strømforbruk inkl. nettleie). For strømavtaler med avregnet forbruk utbetales beløp tilsvarende fakturert strømforbruk (inkl. nettleie) i perioden for innleggelse. Utbetalingen fra forsikringsselskapet er begrenset oppad til medlemmets faktiske strømforbruk (inkl. nettleie) eller a-konto faktura i inntil 6 måneder pr skadetilfelle. Erstatningen er begrenset til kr 5 000,- pr måned uavhengig av antall målere tilknyttet Medlem. Erstatningen utbetales etterskuddsvis for de antall dager Medlemmet dokumenterer innleggelse ved sykehus/institusjon, til det første av følgende forhold inntreffer:

- Medlemmet blir utskrevet fra sykehus/institusjon
- Medlemmet har fått utbetalt erstatning for en periode som tilsvarer 6 måneder
- Forsikringen opphører

Dersom det går kortere tid enn 30 dager mellom to opphold i sykehus/institusjon som har samme årsak, regnes disse som samme skadetilfelle.

4.3.3 Dødsfall som følge av sykdom eller ulykke
Rett til erstatning ved dødsfall gjelder for Medlemmer som ikke har fylt 80 år og som er alderspensjonister eller uførepensjonister. Dødsboet må melde erstatningskravet til forsikringsselskapet og vedlegge dødsattest eller skifteattest, samt dokumentasjon som viser hvem som er berettiget til å motta forsikringssummen. Forsikringssummen er 5 000 kroner og utbetales til dødsboet.

4.4 Egenandelforsikring

4.4.1 Vilkår for erstatning
Med de begrensninger som følger av disse vilkårene utbetaler forsikringsselskapet Medlemmets sin egenandel under vedkommende sin innboforsikring ved skade på inventar/løsøre som skyldes elektrisk fenomen. En forutsetning for erstatningsutbetaling er at skaden er dekningsmessig under Medlemmets innboforsikring og at fradrag for egenandel er gjort.

4.4.2 Forsikringssum og erstatningsberegning
Erstatningen er begrenset til Medlemmet egenandel, maksimalt 4 000kroner. Utbetalingen skjer direkte til Medlem. Det forutsettes at Medlem dokumenterer å ha mottatt forsikringsoppgjør for skade som skyldes lyn nedslag eller Elektrisk fenomen, fra sitt innbo- og løsøreforsikringsselskap (innbo-, villa- og fritidsboligforsikring).

4.4.3 Overtredelse av sikkerhetsforskrift
Har Medlem ved erstatningsberegning for innbo- og løsøre fått en avkortning fra sitt forsikringsselskap som følge av overtredelse av sikkerhetsforskriftene, vil erstatning under Egenandelsforsikringen også kunne bli vurdert, jfr. FAL § 4-8


5. FORHOLDET MELLOM DE ULIKE FORSIKRINGENE

Medlem har ikke krav på erstatning for Sykmelding og ufrivillig Arbeidsledighet/permittering samtidig. Utbetaling under punkt 4.1. fratar ikke Medlemmets rett til senere utbetaling under punkt 4.2. eller motsatt. Selskapets ansvar er allikevel begrenset til totalt 6 månedlige ytelser per 12 måneder. Ny periode starter 12 mnd etter første dag i foregåendeerstatningsperiode.

6. PRIS, VARIGHET, ENDRING, OPPSIGELSE

6.1 Premiebetaling
Forsikringen gjelder fra Forsikringens startdato, innenfor forsikringsperioden som er angitt på Medlemmets strømfaktura. Prisen for strømforsikringen fremgår av og inkluderes i Medlemmets strømfaktura fra Fjordkraft og belastes i henhold til avtalte betalingsterminer. Selskapet kan endre prisen og vilkårene i forsikringstiden med 30 dagers varsel.

6.2 Manglende premiebetaling fra medlemmet
Ved manglende betaling av strømfakturaen, opphører forsikringen samtidig med at strømavtalen med Fjordkraft opphører. Dersom Medlemmets strømavtale gjenopptas, vil forsikringen tre i kraft igjen og Selskapets ansvar løper fra dagen etter at utestående beløp er betalt.

6.3 Dekningens varighet

Dekningene opphører når det første av følgende forhold inntreffer:
- datoen da Medlemmet får melding fra Forsikringstaker om at forsikringen er opphørt fordi skyldige beløp i henhold til avtalen ikke er betalt, eller
- utløpet av det året Medlemmet fyller 80 år, eller
- ved dødsfall
- datoen da Forsikringsavtalen opphører


7. OPPSIGELSE AV FORSIKRINGEN I FORSIKRINGSTIDEN

7.1 Oppsigelse fra Medlemmet
Medlemmet kan når som helst reservere seg mot vider medlemskap, og forsikringen gjelder da ut påfølgende måned. Forsikrede skal betale premie for hele oppsigelsesperioden.

7.2 Forsikringsselskapets rett til å si opp avtalen i forsikringstiden
Forsikringsselskapet kan si opp forsikringen i Forsikringstiden i samsvarmed reglene i FAL.

8. GENERELLE VILKÅR

Dersom Medlemmet gjør seg skyldig i svik mot Selskapet, mister Medlemmet ethvert krav mot Selskapet i anledning samme hendelse, jfr. FAL §§ 4-2, 1. ledd og 13-2, 1. ledd. Dersom Medlemmet ellers har forsømt sin opplysningsplikt, og det bare ikke er lite å legge vedkommende til last, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle helt bort, jfr. FAL §§ 4-2, 2. ledd og 13-2, 2. ledd.


8.1 Generelle unntak fra forsikringsdekning

Følgende unntak gjelder for forsikringsdekningen som beskrevet i punkt 4.

Forsikringsselskapet utbetaler ingen ytelser som direkte eller indirekte skyldes:

 • krig, kamphandling fra fremmed makt, fiendtlighet (enten det erklæreskrig eller ikke), terrorisme, terrorhandling eller opprør. ioniserende stråling eller radioaktiv forurensning fra atomavfall som fremstilles ved forbrenning av kjernebrensel, eller radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaper til atominnretninger og/eller komponenter;
 • skaden er et resultat av Medlemmet kriminelle eller ulovlige handlinger;
 • enhver hendelse forårsaket av alkohol eller narkotikabruk

Forsikringsselskapet svarer ikke for dødsfall, arbeidsuførhet eller syke husinnleggelse som følge av selvmord eller forsøk på selvmord som følge av sinnslidelse, jf. Fal § 13-8, 1.ledd.

For øvrig er utbetalingen for samtlige dekninger begrenset av reglene i FAL § 13-8 og § 13-9 om forsettlig og uaktsom fremkalling av forsikringstilfelle, se også FAL § 4-9.

9. MELDING AV SKADE

Søknad om erstatnig skal uten ugrunnet opphold meldes på: www.trondelagkraft.no/strom/stromforsikring

Avhengig av hvilken forsikringsdeknig det søkes ertatning for, skal dokumentsjon som fremkommer i skademeldingskjemaet legges ved.

10. FRIST FOR Å MELDE SKADE

Dersom Medlemmet ikke har sendt kravet til Forsikringsselskapet innen 12 måneder etter at Medlemmet fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet, mister Medlemmet retten til erstatning under Strømforsikring, jfr. FAL §§ 8-5 og 18-5.

10.1 Foreldelse av krav
Dersom medlemmet ikke har anlagt sak eller krevd nemnd-behandling innen 6 måneder regnet fra den dag foretaket skriftlig meddelte medlemmet at det avslår krav på dekning og samtidig minnet medlemmet om fristen for å reise sak, dens lengde og følgen av at den oversittes, er kravet foreldet, jf. FAL §§ 8-5 og 18-5. Krav foreldes også etter 3 år fra det tidspunkt medlemmet fikk kunnskap om at medlemmet har et krav mot foretaket, jf. FAL § 18-6.

10.2 Informasjon om klageadgang og reklamasjon
Hvis du ikke er fornøyd med beslutningen i forbindelse med en skade, kan du be foretaket om en ny vurdering. Forespørsel om ny vurdering gjøres skriftlig og sendes til skadebehandler via de opplsyninger som fremkom mer i vedtaktsbrevet. Dersom Medlemmet mener at Selskapet har gjort feil i saker som gjelder forsikringsavtalen eller ikke blir fornøyd med den interne klagebehandlingen og ny vurdering, kan Medlemmet kontakte:

Am Trust International Underwriters DAC c/o Am Trust Nordic,
AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm,

eller på
E-post: klagomal@amtrustgroup.com
Oppgi skadenummer og merk «överklagan»

I henhold til FAL § 22-2 kan du også bringe eventuell tvist inn for Finansklagenemnda: Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo.Telefon 23 13 19 60. E-post: firmapost@finkn.no.

11. LOVVALG

Forsikringsavtalen er underlagt norsk rett. Tvister avgjøres av norsk domstol.

12. FORCE MAJEURE

Selskapet er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, militære øvelser, revolusjon, opprør, styringsmakters inngrep, beslag, streik, lockout, blokade eller lignende hendelse


13. TRANSAKSJONER I STRID MED GJELDENDE SANKSJONSFORSKRIFTER

Forsikringsselskapet svarer ikke for skadeutbetalinger som strider mot sanksjoner eller embargoer bestemt av EU eller Norge. Dette gjelder også sanksjoner eller embargoer vedtatt av USA, så lenge disse ikke er i strid med europeiske eller norske lover eller regler. Hvis en skadeutbetaling ikke når mottakeren på grunn av sanksjoner skal AmTrust International Underwriters DAC anses å ha oppfylt sine forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen. Hvis det fremkommer at forsikringstakeren, forsikret objekt eller Medlemmet er utsatt for sanksjoner eller embargoer har forsikringsselskapet rett til å si opp forsikringen.

I forbindelse med at du har utvist interesse for en forsikring, kjøpt en forsikring eller meldt et forsikringstilfelle, behandler AmTrust (nærmere definert nedenfor) dine personrelaterte data. Hvis ikke annet er oppgitt, gjelder opplysningene nedenfor for følgende selskaper:

(a) AmTrust International Underwriters DAC (169384) (”AIU”);
(b) AmTrust Nordic AB (556671-5677) (”AmTrust Nordic”);
(c) AmTrust Insurance Services Sweden AB (556885-4300) (”AISS”) og
(d) AmTrust Insurance Services Norway AS (917375011) (”AISN”).

Personvernerklæringen til AmTrust

Denne personvernerklæringen gjelder for AIU, AmTrust Nordic, AISS og AISN (AIU, AmTrust Nordic, AISS og AISN blir heretter i fellesskap omtalt som ”AmTrust”, ”oss” eller ”vi”). Det AmTrust-selskapet som du har inngått en avtale med eller som for øvrig er ansvarlig for den forsikringen som gjelder for deg, er ansvarlig for å behandle personrelaterte data om deg. Forsikringsdokumentene dine inneholder opplysninger om dette. Denne erklæringen er et sammendrag av hvordan AmTrust behandler dine personrelaterte data og hvilke rettigheter du har når det gjelder vår behandling av personrelaterte data. Detaljert informasjon om hvordan AmTrust behandler personrelaterte data finner du i vår fullstendige personvernerklæring på nettsiden til AmTrust:

www.amtrustnordic.se.

Hvis du vil be om et eksemplar av personvernerklæringen vår, kan du sende en melding til personvernombudet vårt på den epostadressen som er oppgitt i punkt 5 nedenfor.

1. Hvilke opplysninger innhenter vi?
De personrelaterte dataene som vi behandler er først og fremst slike opplysninger som du har oppgitt til oss, men det kan også dreie seg om data som er innhentet av tredjepart. Tredjeparter som vi kan innhente data fra er f.eks. offentlige kilder, slik som folkeregister og skattemyndigheter, men også andre eksterne kilder slik som arbeidsgivere og nav, samt andre forsikringsleverandører, forsikringsmeglere eller partnere som vi samarbeider med. Vi kan behandle følgende personrelaterte data om deg:

- generelle identifiserende data og kontaktopplysninger, samt andre opplysninger som gjør det mulig for oss å tilby deg produkter og tjenester;
- økonomisk informasjon og kontoopplysninger;
- opplysninger som loven pålegger oss å behandle, bl.a. informasjon som er nødvendig for å avdekke, forhindre og undersøke bedrageritilfellereller å utføre kontroller med hensyn til økonomiske sanksjonslister;
- opptak av telefonsamtaler og
- markedsføringspreferanser.

I den grad det er nødvendig kan vi også innhente sensitive personrela terte data, f.eks. opplysninger om helse og tilhørighet til fagforeninger. Vi har rett til å behandle slike opplysninger for å avklare, hevde eller forsvare rettslige krav.

2. Hva gjør vi med opplysningene dine?
Behandling av personrelaterte data initieres når slik behandling er nødvendig på grunnlag av de avtalefestede forpliktelsene som AmTrust har overfor deg, på grunnlag av juridiske krav eller fordi vi har rett til å behandle slike opplysninger for å avklare, hevde eller forsvare juridiske krav. Dessuten behandler vi personrelaterte data for å ivareta våre rettmessige interesser, bl.a. markedsføring eller produktutvikling. Personrelaterte data som vi ikke lenger trenger til de formålene som er nevnt i vår fullstendige personvernerklæring, slettes i henhold til loven.

3. Formidling av personrelaterte data
I tilfeller der det er nødvendig formidler AmTrust dine personrelaterte data til andre foretak i det samme konsernet, til distribusjonspartnere, tjenesteleverandører eller statlige og andre offentlige myndigheter og instanser. Dine personrelaterte data kan også bli behandlet utenfor EU/EØS, men AmTrust formidler dine personrelaterte data til land utenfor EU/EØS kun hvis EU har godkjent at beskyttelsesnivået i mottakerlandet eradekvat eller hvis mottakeren har forpliktet seg til å beskytte dine personrelaterte data i henhold til EU-lovgivning. Med tjenesteleverandører eller andre selskaper som ikke selv er ansvarlig for å behandle person-
relaterte data har AmTrust inngått avtaler om oppdragsbehandling for å fastsette hvordan personrelaterte data skal behandles.

4. Rettighetene dine
Du har rett til å avvise markedsføringstiltak eller endre markedsførings preferansene dine, og du kan kreve å få utlevert utdrag fra registre som inneholder personrelaterte data om deg som vi behandler. Du kan tilba kekalle ditt samtykke til behandling av sensitive personrelaterte data, og du kan sende inn en klage om hvordan AmTrust behandler personrelaterte data til det kontrollorganet som er ansvarlig for håndtering av personre laterte data. I bestemte tilfeller har du også rett til å be om at dataene dine blir slettet eller korrigert, at behandling av dine personrelaterte data begrenses eller nektes, at du ønsker å motta en kopi av dine personre laterte data (dataportabilitet) og at du ikke aksepterer automatiserte vedtak og profilering.

5.Kontaktopplysninger
Hvis du ønsker å ta kontakt med AmTrust angående vår behandling av personrelaterte data eller vil benytte deg av dine rettigheter som er beskrevet ovenfor, kan du henvende deg til personvernombudet hos AmTrust Nordic på følgende epostadresse:dpo.nordic@amtrustgroup.com

eller pr. post til
Dataskyddsombud, AmTrust Nordic AB, Linnégatan 14, 114 47 Stockholm.

Spørsmål som gjelder AmTrust International Underwriters DAC kan sendes til:
Data Protection Officer, AmTrust International Underwriters DAC, 6-8 College Green, Dublin 2, D02 VP48, Irland.

På vår nettside www.amtrustnordic.se finner du den fullstendige person vernerklæringen til AmTrust og kontaktopplysninger for alle AmTrust-selskaper.