TIL Bedrift pil pil-hvit

Endringer av vilkår

Noen av forsikringsvilkårene for denne forsikringsavtalen er endret i forhold til tidligere. Nedenfor kan du se hvilke endringer som er gjort og en beskrivelse av hvilke konsekvenser det vil kunne ha.


Trippelgaranti

Sammen med dette forsikringsbeviset følger fullstendig vilkårstekst. Nedenfor forklares de viktigste endringene. Punktene henviser til forsikringsvilkårenes punkter.

Punkt 3: Unntak fra forsikringsdekningen
Forsikringsselskapet utbetaler ingen erstatning som direkte eller indirekte skyldes ekstraordinære situasjoner som inkluderer, men ikke er begrenset til:
• Pandemi eller epidemi og de samfunnsmessige konsekvensene av denne. Definisjon av pandemi/epidemi er når WHO erklærer sykdom eller et virus for en pandemi/epidemi.

Den globale pandemien forårsaket av koronaviruset har allerede hatt kraftige økonomiske ringvirkninger. Som en konsekvens av endringer i markedsforholdene endres arbeidssituasjonen for et stort antall arbeidstakere. Med bakgrunn i dette har vi sett oss nødt til å gjøre en endring i vilkårene og innta et unntak for epidemier og pandemier. Årsaken til dette er at den ekstraordinære situasjonen vi nå står overfor, har ført til en vesentlig endring i risiko for selskapet sammenlignet med normalsituasjonen som var gjeldende da forsikringsavtalen ble inngått – og som vi håper og tror vi skal komme tilbake til.

Vi ser det derfor nødvendig å gjøre denne endringen slik at vi forhåpentligvis kan fortsette å tilby produktet på markedet uten å gjøre premieøkninger.

Forsikringsvilkår fra 20.03.2020