TIL Bedrift pil pil-hvit

Info om strømavtalen

Enkel Spotpris

  Åpne som pdf 04.06.2024

04.06.2024

STANDARD TIMESSPOTAVTALE FORBRUKER – [REVIDERT 01.01.24 FORNYBAR NORGE]

1. Partene

LEVERANDØR: *
Navn: TrøndelagKraft AS
Adresse: Sluppenvegen 17 B, 7037 Trondheim
Organisasjonsnummer: 880 396 072

FORBRUKERKUNDE:
Navn: I henhold til bestillingsbekreftelsen
Adresse: I henhold til bestillingsbekreftelsen
Fødselsnummer: I henhold til bestillingsbekreftelsen
Mobilnummer: I henhold til bestillingsbekreftelsen
E-postadresse: I henhold til bestillingsbekreftelsen
Eventuell fakturaadresse: I henhold til bestillingsbekreftelsen
Avtalt kommunikasjonsform for varslinger knyttet til kundeforholdet: SMS/E-post/Ordinær post

Standardvalg for kommunikasjon mellom Leverandør og Kunden er e-post og/eller SMS som velges i MinSide. Kunden har mulighet til å reservere seg mot elektronisk kommunikasjon ved å kontakte Leverandørens Kundeservice eller i Minside.

Kontakt med Kundeservice Telefon: 73 50 61 61

* Med leverandør menes et juridisk selskap med omsetningskonsesjon for elektrisk energi

2. Leveransested

Målepunktadresse: I henhold til bestillingsbekreftelsen
Målepunkt-ID: I henhold til bestillingsbekreftelsen
Prisområde: I henhold til bestillingsbekreftelsen
Oppstartdato: I henhold til bestillingsbekreftelsen

Kunden og Leverandøren kan avtale at denne avtalen skal omfatte flere og nye leveransesteder som spesifiseres med målepunktadresse og målepunkt-ID. Leverandøren sender Kunden skriftlig bekreftelse på gitte leveransested(er) og avtalt tidspunkt for leveransestart.

3. Produkt og priser

3.1 Produktbeskrivelse
Produktnavn: Enkel spotpris
Avtaletype: Spotpris time for time, se nærmere om pris nedenfor

Med denne spotprisavtalen betaler Kunden for sitt forbruk avregnet etter spotprisen som gjelder for sitt prisområde i den timen strømmen blir forbrukt. Kostnaden vil da variere med forbruk og spotprisen time for time. Det er per i dag fem prisområder (NO 1 – 5) i Norge, og det kan være betydelig forskjeller i spotpris i de forskjellige prisområdene. Variabler som blant annet nedbør, vind, temperatur, produksjon og forbruk i området vil påvirke spotprisen. Spotprisavtaler er avtaler med størst sannsynlighet for prissvingninger, ettersom prisen endres hver time og vil i perioder være enten dyrere eller billigere enn fastprisavtaler.

Plusskunde: En plusskunde er en Kunde som i enkelttimer har overskuddskraft fra solcelleanlegg som kan mates inn i nettet. Definisjonen av plusskunder følger det til enhver tid gjeldende reglementet fra NVE.

Overskudd av elektrisitet fra solcelleanlegg skal overholde nettselskapenes krav til spenningskvalitet og effektflyt.

Plusskunder med denne spotprisavtalen får betalt for strøm som mates ut på nettet. Betaling beregnes ut ifra spotpris i henhold til Nord Pool AS’ områdepris time for time i Kundens leveringsområde.

3.2 Priser
Produkt spot: Gjeldende områdepris per kWh (spotpris Nord Pool) time for time pluss merverdiavgift*
Fastbeløp: I henhold til ordrebekreftelse eller siste varslede pris i henhold til punkt 10.3. Pris er inklusive merverdiavgift*. Fastbeløpet gjelder per målepunkt-ID.
Påslag: I henhold til ordrebekreftelse eller siste varslede pris i henhold til punkt 10.3. Pris er inklusiv merverdiavgift* og elsertifikater**.

* Unntatt for områder (Troms, Finnmark og Nordland) som er fritatt for merverdiavgift. Se Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) - Lovdata) § 6-6.

**Elsertifikater dekkes av Leverandøren for kunder som ikke er fritatt for elsertifikater. Husholdningskunder i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms er fritatt for elsertifikater. Se Strømkunder - NVE

Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Se nærmere i punkt 3.4.

3.3 Fakturering av strøm
Fakturering skjer etterskuddsvis månedlig basert på reelt eller estimert forbruk i henhold til Leverandørens til enhver tid gjeldende faktureringsrutiner, og for øvrig i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverk.

3.4 Fakturering av nettleie
Nettleie kommer i tillegg til strømprisen og faktureres av Kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom Leverandøren har en avtale med Kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil Leverandøren fakturere Kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir Leverandøren fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for eventuell gjennomfakturering av nettjenester. Se oversikt over selskaper Leverandøren har avtale med www.trondelagkraft.no/nettleie-fakturering

3.5 Betalingsbetingelser
Betalingsfrist faktura: Tidligst 7 dager etter fakturadato
eFaktura: Gebyrfritt
Papirfaktura: Kr 8.32 per papirfaktura

Dersom Kunden ikke betaler innen betalingsfristen, skal Kunden varsles skriftlig per e-post og/eller SMS eller brev dersom Kunden har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, og gis minst ytterligere 14 dagers betalingsfrist fra det tidspunkt da varselet ble sendt.

Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter forfall angitt på faktura i henhold til forsinkelsesrenteloven. Inkasso skjer i samsvar med inkassoloven.

4. Partenes plikter og avklaringer ved bestilling mv. tidspunkt for oppstart

4.1 Opplysninger før avtaleinngåelse
Kunden skal gi de opplysninger om anlegget som Leverandøren trenger for at avtalen skal kunne inngås, herunder fødselsnummer, faktura- og anleggsadresse, målepunkt-ID og e-postadresse/mobilnummer. Kunden er selv ansvarlig for at Leverandøren til enhver tid har oppdaterte kontaktopplysninger på Kunden. Leverandøren skal legge til rette for at Kunden enkelt kan oppdatere og gi nødvendige opplysninger.

Leverandøren samler inn og behandler Kundens personopplysninger som er nødvendig for å levere tjenesten i henhold til avtalen. Leverandørens personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Leverandøren behandler Kundens personopplysninger. Erklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Leverandørens nettsider.

4.2 Kredittvurdering
Leverandøren foretar normalt kredittvurdering av Kunden ved avtaleinngåelsen, så fremt Leverandøren praktiserer etterskuddsvis fakturering. Ved vurdering av kredittverdighet, kan Leverandøren, foruten offentlig tilgjengelige opplysninger, benytte egne kundeopplysninger og kredittopplysningsbyråer. Leverandøren kan avvise en bestilling eller kreve sikkerhetstillelse fra Kunden dersom Kunden ikke oppfyller Leverandørens krav til kredittverdighet.

4.3 Leverandørskifte
Hvis inngåelse av denne avtalen innebærer skifte av strømleverandør, skal Leverandøren på vegne av Kunden iverksette et leverandørskifte og Kundens eksisterende strømavtale opphører, med mindre annet er uttrykkelig avtalt. Kunden er selv ansvarlig for oppfyllelse av avtalen med tidligere strømleverandør for eventuelle konsekvenser av oppsigelse, for eksempel dersom oppsigelsen utløser bruddgebyr etter den tidligere avtalen.

4.4 Startdato og førtidig oppstart
I de tilfeller Kunden har 14 dager angrerett, dvs. når avtalen er inngått ved fjernsalg eller utenom faste forretningslokaler (se punkt 9), kan ikke startdato for levering av strøm under avtalen være før angrefristen har utløpt, med mindre Kunden uttrykkelig ber om at leveringen skal starte opp før angrefristen har utløpt på et varig medium jf. Angrerettloven §12. Hvis Kunden ber om slik førtidig oppstart vil Kunden være ansvarlig for rimelige kostnader frem til Kunden benytter angreretten, se punkt 9.3 tredje avsnitt.

5. Måle- og avregningsfeil. Etteroppgjør.

5.1 Avvik ved håndtering av måledata eller avvik ved fakturering
Leverandøren avregner forbruket etter forbruksdata mottatt fra Elhub. Ved avvik ved håndtering av måledata, eller avvik ved fakturering som innebærer at det er betalt for lite eller for mye kan Leverandøren eller Kunden kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling i samsvar med det til enhver tid gjeldene regelverk.

Etteroppgjør i form av tilleggsbetaling eller tilbakebetaling kan skje med virkning inntil tre år tilbake i tid, fra feilen ble oppdaget. Leverandøren kan likevel ikke kreve tilleggsbetaling fra Kunden dersom feilen skyldes forhold hos Leverandøren eller noen som Leverandøren svarer for, og Kunden var i aktsom god tro. Leverandøren svarer uansett ikke for feil eller forhold hos nettselskapet.

5.2 Feil på måler, feil måledata. Forholdet til nettselskapet
Kunden må rette krav om retting av feil ved måledata direkte til nettselskapet, som er ansvarlig for målingen. Kunden må selv be nettselskapet om en eventuell kontroll av måler.

6. Flytting

Dersom Kunden flytter, vil denne avtalen følge Kunden til nytt leveransepunkt (nytt Målepunkt-ID), forutsatt at Kunden melder flytting til Leverandøren med hensikt om å videreføre avtalen. Partene kan likevel gjensidig si opp avtalen i tråd med avtalens bestemmelser om oppsigelse.

7. Avslutning av avtalen

Kunden kan si opp avtalen med 14 dagers skriftlig varsel. Oppsigelsesfristen for Kunden på 14 dager gjelder likevel ikke hvis kunden inngår avtale med en ny strømleverandør. Da opphører avtalen fra tidspunktet den nye strømleverandøren starter leveransen overfor Kunden.

Leverandøren kan tidligst si opp leveransen 30 dager etter at kunden er varslet på SMS og/eller e-post eller ved ordinær post dersom kunden har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon. Leverandøren skal i varselet informere Kunden om hva som er årsaken til oppsigelsen.

Hver av partene kan heve avtalen dersom den annen part vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen. Dersom Leverandøren vesentlig misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan Kunden heve avtalen med umiddelbar virkning.

Ved betalingsmislighold fra Kundens side kan Leverandøren heve avtalen med umiddelbar virkning forutsatt at Kunden har fått 14 dagers utsatt betalingsfrist etter punkt 3.5 andre avsnitt.

8. Overdragelse av avtalen

Denne avtalen kan overdras av Leverandøren til en annen strømleverandør forutsatt at denne avtalens betingelser og vilkår videreføres. Kunden skal varsles minst 30 dager før overdragelse kan skje. Kunden kan uansett si opp avtalen med 14 dagers varsel i henhold til punkt 7 første avsnitt.

Kunden kan ikke overdra avtalen uten Leverandørens samtykke.

9. Angrerett

9.1 Kundens rett til å gå fra (angre) avtalen
Dersom avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler, typisk ved salg over internett, på stand eller ved telefon- eller dørsalg, har Kunden etter reglene i angrerettloven rett til å gå fra avtalen innen 14 dager uten å grunngi dette. Virkningene av at angrerett gjøres gjeldende er regulert i angrerettloven. Angrefristen utløper 14 dager regnet fra dagen etter avtalen er inngått eller fra det tidspunkt Kunden har mottatt informasjon om angrerett. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, søndag eller helligdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrerett gjelder ikke ved tilknytning av nye leveransesteder til en eksisterende avtale.

9.2 Utøvelse av angrerett. Angreskjema
Dersom angrerett gjøres gjeldende, må Kunden på en entydig måte opplyse Leverandøren om at Kunden velger å gå fra avtalen. Angreretten kan gjøres gjeldende ved å bruke standardisert angreskjema, men melding kan også gis på annen måte, eksempelvis per e-post eller brev. Leverandørens angreskjema kan lastes ned her, og følger også vedlagt ved avtaleinngåelse eller ved ordrebekreftelse på varig medium.

Angrefristen anses overholdt dersom Kunden har sendt slik melding før utløpet av angrefristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende i tide, og meldingen bør derfor sendes skriftlig.

9.3 Konsekvenser ved bruk av angrerett
Ved bruk av angreretten opphører Kundens plikt til å betale for fremtidig strømleveranse og Leverandørens plikt til å levere strøm.

Benytter Kunden angreretten før leveransen har startet, annulleres bestillingen.

I tilfeller hvor leveransen har startet og Kunden utøver angrerett, vil Leverandøren avslutte leveransen i henhold til Elhubs markedsprosesser, dvs. i løpet av tre virkedager fra melding er mottatt hos Leverandør. Kunden vil bli overført til leveringspliktig strøm fra sitt nettselskap, om ikke Kunden sørger for å inngå ny strømavtale med en annen strømleverandør. Hvis Kunden i dokumenterbar form, uttrykkelig har bedt om oppstart av strømleveransen før angrefristen på 14 dager er utløpt på et varig medium, og deretter har brukt angreretten, skal Kunden betale et beløp som står i forhold til det som er utført eller levert frem til leveransen avsluttes.

10. Endringer av pris og vilkår

10.1 Prisjustering
Leverandøren kan justere prisen på produktet (påslag og/eller fastbeløp og/eller fakturagebyr) som følge av markedsmessige forhold, økte kostnader eller endringer som følger av lov eller forskrift.

10.2 Endringer i øvrige vilkår
Leverandøren kan gjøre endringer i vilkårene dersom endringer er til gunst for Kunden, eller dersom endringen er nødvendig som følge av krav fastsatt i lov eller forskrift. Leverandøren kan også endre vilkårene i avtalen til ugunst for Kunden. I slike tilfeller har Kunden rett til å gå fra avtalen med skriftlig varsel senest tre virkedager før tidspunktet endringene trer i kraft i henhold til pkt. 10.3 nedenfor.

10.3 Varsel om endringer i vilkår og pris
Endring i pris eller avtalevilkår kan tidligst tre i kraft 30 dager etter at skriftlig varsel er sendt direkte til Kunden. Varselet skal inneholde opplysninger om at Kunden, for ikke å bli bundet av nye vilkår, må si opp avtalen senest tre virkedager før tidspunktet endringene trer i kraft. Varselet skal også inneholde en påminnelse om at Kunden uansett kan si opp avtalen med 14 dagers skriftlig varsel etter varselets dato, også etter at endringene er trådt i kraft.

11. Tvister

11.1 Klage til Elklagenemnda. Domstolsbehandling.
Dersom det oppstår en tvist mellom Kunden og Leverandøren, kan Kunden bringe tvisten kostnadsfritt inn for Elklagenemnda, eller domstolene. Elklagenemndas vedtak er rådgivende for partene. Ved vedtak som gir Kunden helt eller delvis medhold, skal Leverandøren gi begrunnet melding til Kunden og nemnda innen 30 dager dersom vedtaket ikke vil bli fulgt.

11.2 Virkningene av klage til Elklagenemnda
Så lenge en tvist er til behandling i Elklagenemnda, kan ikke en part bringe den inn for de alminnelige domstolene. Dette gjelder likevel ikke dersom det har gått mer enn seks måneder fra klagen er mottatt og sekretariatet ennå ikke har lagt frem saken for nemnda. En tvist anses for å være til behandling fra det tidspunktet begjæringen om klagebehandling er kommet inn for nemnda. En sak som nemnda har realitetsbehandlet, kan bringes direkte inn for tingretten.

11.3 Lovvalg
Vilkårene i denne avtalen er underlagt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

12. Motstrid

Ved en eventuell motstrid mellom lover og forskrifter og vilkårene i denne avtalen, skal lover og forskrifter ha forrang.

Vedlegg:
1. Angreskjema