TIL Privat pil pil-hvit

 

  Åpne som pdf 30.10.2023

30.10.2023

Generelle vilkår for TrøndelagKraft Bedrift

1. Avtalen

1.1 Avtaleforholdet
Avtaleforholdet mellom partene består av kontrakt med tillegg av disse generelle vilkår og andre spesifikke avtaler som inngås skriftlig. Ved bestilling av kraftavtale eller annet per telefon, elektronisk bestilling e.l. vil TrøndelagKraft som hovedregel sende kunden en skriftlig bekreftelse.

Ved tvil om forståelsen av begreper og uttrykk som er brukt i kontraktsforholdet legges vanlig bransjeforståelse til grunn, med mindre det kan dokumenteres/sannsynliggjøres at annen forståelse skal legges til grunn.

Kunden gir ved bestilling av kraft TrøndelagKraft fullmakt til å 
- iverksette og melde inn leverandørbyttet til Elhub (kraftbransjens felles datasenter). 
- innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
- melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. 
- innhente målerverdier fra Elhub
- etablere nyopprettede anlegg som meldes inn via Elhub (markedsprosess BRS-123).

Selv om avtalen med nettselskapet inngås av TrøndelagKraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet. Ved oppstart frem i tid er Kunde ansvarlig for å melde fra til TrøndelagKraft om eventuelle endringer som måtte finne sted fra kontraktsinngåelse og frem til oppstart av strømleveransen. 
Dersom strømanlegget er profil-avregnet må TrøndelagKraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.

Målere som meldes inn til nettselskapet av sluttbruker, hvor TrøndelagKraft er eneste kraftleverandør til bedriften vil automatisk bli etablert hos TrøndelagKraft. TrøndelagKraft etablerer kraftleveranse i henhold til siste registrerte kontrakt uten innhenting av nytt samtykke.

1.2 Avtaleinngåelse, endringer i avtale, skifte av kraftleverandør m.v
Kunden plikter å gi de opplysninger som TrøndelagKraft trenger for at avtale skal kunne inngås og iverksettes. Det samme gjelder dersom avtaleforholdet omfatter flere juridiske enheter på kundesiden. Disse ansees solidarisk ansvarlige i henhold til avtaleforholdets bestemmelser. Endringer eller oppsigelse av kundens kontraktsforhold kan bare utføres av ansvarlige personer med signaturrett hos kunden. Fullmakt til tredjepart oppfyller ikke kravet til korrekt meddelelse i henhold til Avtalen.

Ved avtale inngåelse vil oppstart av strømleveranse følge de til enhver tids gjeldende frister fra Elhub.

Ved endringer i kontraktsforholdet som fører til at deler av forpliktelsene i Avtalen faller bort, for eksempel ved opphør av kraftleveranse, vil Avtalen fortsatt gjelde for de forpliktelser som ikke er omfattet av endringen.

1.3 Sikkerhetsstillelse
TrøndelagKraft har rett til å foreta kredittvurderinger av kunder og kan avslå/avslutte leveranse dersom det foreligger en saklig grunn. Alternativt har TrøndelagKraft til enhver tid rett til å skriftlig kreve garanti eller annen sikkerhet såfremt det foreligger saklig grunn. Omfang og art av slik sikkerhet er avhengig av risiko, og besluttes av TrøndelagKraft alene.

Betalingsmislighold eller forventet betalingsmislighold vil alltid være saklig grunn etter denne bestemmelse.

1.4 Konfidensialitet
De vilkår og betingelser som fremgår av avtalen mellom TrøndelagKraft og Kunden skal behandles konfidensielt. Med vilkår og betingelser gjelder spesielt de kommersielle forhold som er avtalt mellom Partene, herunder sikringsposisjoner og priselementer. Dette innebærer at all dokumentasjon hvor slike opplysninger fremgår er underlagt taushetsplikt, dette være seg avtaledokumentasjon, korrespondanse eller faktura. Det henvises for øvrig til disse generelle vilkår for TrøndelagKraft bedrift punkt 1.2. Avtalens vilkår og betingelser kan kun overlates til en tredjepart dersom

a) Både TrøndelagKraft og Kunden samtykker
b) Det foreligger hjemmel i lov eller forskrift
c) Som ledd i betalingsinnkreving
d) Det er nødvendig som følge av selskapsendringer, herunder, men ikke begrenset til fusjoner, fisjoner og oppkjøp (due diligence)

Innholdet i avtalen kan fritt formidles og distribueres internt i selskapet eller selskap i samme konsern.

Ved brudd på avtalens punkt 1.4 har den part som har fått sin rett til konfidensialitet krenket rett på en erstatning pålydende NOK 10.000. Den krenkede part har bevisbyrden for at den annen part har brutt konfidensialitetsbestemmelsen.

2. Måling og avregning av fysisk kraftforbruk

2.1 Avregning av fysisk kraftforbruk
Fysisk kraftforbruk avregnes i Nord Pool Spots områdepris time for time for det prisområde hvor Kundens anlegg er plassert multiplisert med Kundens faktiske forbruk time for time i avregningsperioden. I tillegg tilkommer kostnader som ubalanse, rentekostnader, kredittkostnader, eSett- og Nord Pool gebyr.  

2.2 Måling av fysisk kraftforbruk
Måling av kraftforbruk foretas av nettselskapet i overensstemmelse med gjeldende forskrifter om måling og avregning. TrøndelagKraft benytter måledata fra Elhub ved avregning av kunder. Ved korreksjoner i timesverdier fra nettselskapet vil resultatet av eventuelle prissikringskontrakter ikke påvirkes eller korrigeres.

Ved leverandørbytte til TrøndelagKraft har TrøndelagKraft ingen forpliktelser dersom kunde bryter en bindende avtale med en annen leverandør. Kostnader og forpliktelser som følge av avtalebrudd må gjøres opp mellom Kunde og Kundens avtalepart.

2.3 Feil ved måling eller avregning av kraftforbruk
Ved feil ved måledata meddelt av nettselskapet, ved feil håndtering av måledata, eller ved faktureringsfeil, kan TrøndelagKraft eller kunde kreve henholdsvis tilleggsbetaling eller tilbakebetaling.

Tilbakebetaling eller tilleggsbetaling ved slike avregnings- eller målefeil kan kreves for den tid feilen kan påvises.

Etterberegning/godskriving skjer fra og med siste betalingsfrist etter at feilen ble oppdaget, og som hovedregel ikke ut over tre år, jf. lov om foreldelse av fordringer av 18. mai 1979 nr.18.

3. Pris og betalingsvilkår

3.1 Pris
TrøndelagKrafts ytelser leveres i henhold til avtalt produkt og pris. Krav på betaling oppstår suksessivt ved levering.

Med mindre det motsatte er spesifisert særskilt i avtalen, er strømpris og påslag inklusive elsertifikater oppgitt uten tilhørende kostnader som ubalanse, rentekostnader, kredittkostnader, Nasdaq OMX, eSett- og Nordpoolgebyr.  Kostnadene blir viderefakturert og dekket av kunden. 

3.2 Motregning
TrøndelagKraft forbeholder seg retten til å motregne egne forfalte krav mot kunde i eventuelt positivt oppgjør for prissikringsposisjoner. Denne retten gjelder også i tilfelle Kunden går konkurs, uavhengig av om boet velger å tre inn i avtalen. Kravet på oppgjør for prissikringsposisjoner anses å ha oppstått ved inngåelse av avtalen.

3.3 Betalingsfrister, forsinkelsesrente og inkasso
Faktura forfaller til betaling i henhold til TrøndelagKrafts ordinære faktureringsrutiner. Forsinkelsesrente påløper ved betaling etter betalingsfrist angitt på faktura i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100 (forsinkelsesrenteloven).

Inkasso skjer i samsvar med lov av 13. mai 1988 nr. 26 (inkassoloven). I næringsforhold påløper i tillegg kompensasjon for inndrivelseskostnader i tråd med forsinkelsesrenteloven § 3a. Per 1. januar 2018 er slik kompensasjon på inntil 40 Euro.

3.4 Generelt
Kunden gir TrøndelagKraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Ved betalingsmislighold aksepterer kunden at TrøndelagKraft har rett til å kreve inn kundens ubetalte nettleie som TrøndelagKraft har forhåndsbetalt netteier.

Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til TrøndelagKraft på kundens vegne.
Kunden gir videre TrøndelagKraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til TrøndelagKraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av TrøndelagKraft ved at det utbetales fra TrøndelagKraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.

Avtale om e-postfaktura, e-faktura, annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med TrøndelagKraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av TrøndelagKraft AS.

Faktura sendes som hovedregel til kunde månedlig. Gebyr for administrasjon av fakturering påløper etter de til enhver tids gjeldende satser.

3.5 Betalingsutsettelse
For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr etter de til enhver tids gjeldende satser.

3.6 Endring av priselementer og vilkår
TrøndelagKraft tar forbehold om endringer i Generelle vilkår og prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, markedsreguleringer, rammebetingelser og andre endringer som har betydning for TrøndelagKrafts virksomhet i sluttbruker markedet. Eventuelle kostnader grunnet nye markedsreguleringer og nye eller endrede skatter vil legges til strømprisen til gjeldende satser til enhver tid uten nærmere varsel.

TrøndelagKraft kan endre priselementer med to ukers varsel og avtalevilkår med 1 måneds varsel, enten ved varsel i Min Bedrift, direkte skriv til kunde, via kunngjøring eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel. For nye etablerte anlegg tilhørende Kundes kraftavtale er de til enhver tid sist reviderte vilkår gjeldende.

3.7 Innbetaling
Ved betaling til TrøndelagKrafts innfordringspartner blir eventuelle overbetalinger vurdert mot andre utestående poster. Dersom innfordringspartner ikke har andre utestående poster, blir betalingen overført TrøndelagKraft og godskrevet kundens konto.

4. Oppfyllelse av avtale- og konsekvenser av avtalebrudd

4.1 TrøndelagKrafts leveranse
TrøndelagKrafts leveranse er beskrevet i kontrakten.

4.2 Stansing av levering på grunn av betalingsmislighold
TrøndelagKraft kan stanse levering av sine ytelser dersom kunden ikke betaler innen betalingsfristen eller hvor TrøndelagKraft har grunn til å forvente at betaling ikke vil finne sted. 

4.3 Gjenopptagelse av leveringen
Ytelser som er rettmessig stanset av TrøndelagKraft på grunn av manglende betaling, vil normalt ikke bli gjenopptatt før all gjeld til TrøndelagKraft, inkludert kostnader ved stansing og gjenopptagelse, er betalt. Slike utgifter skal spesifiseres på fakturaen på en slik måte at det muliggjør kontroll for kunden. TrøndelagKraft kan sette som vilkår for gjenopptagelse at kunden stiller sikkerhet for betalingsforpliktelsen, jmf. 1.3 Sikkerhetsstillelse.

4.4 Heving
TrøndelagKraft kan heve avtalen dersom kunden vesentlig misligholder avtalen, herunder, men ikke begrenset til mislighold av betalingsfristen etter at han er blitt skriftlig oppfordret til å betale innen en spesifikk frist, og skriftlig varslet om at avtalen ellers vil bli hevet.

TrøndelagKraft kan heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden melder oppbud, inngår gjeldsforhandlinger, er begjært konkurs eller andre forhold som vil utgjøre en saklig grunn til å heve avtalen umiddelbart.
Ved vesentlig mislighold fra TrøndelagKraft sin side kan kunden heve avtalen.

4.5 Erstatning
Ved feil eller mislighold kan partene kreve erstattet det direkte tap som parten lider som følge av at avtalen ikke gjennomføres som avtalt. Indirekte tap erstattes ikke. TrøndelagKrafts erstatningsansvar er likevel oppad begrenset til TrøndelagKrafts påslag på den delen av kravet som er feil og/eller misligholdt, for den angjeldende kontraktsperioden, såfremt ingen andre begrensinger følger av lov eller forskrift. TrøndelagKraft svarer ikke erstatning for feilfakturert nettleie, når feilen ikke skyldes forhold på TrøndelagKraft sin side. Partene plikter å begrense sitt tap.

4.6 Annullering og endringer
Ved annullering av leveranse eller produktbytter tilbake i tid vil resultatet av eventuelle prissikringskontrakter ikke korrigeres. Dette med bakgrunn i at kunde eier de prissikringsposisjoner som TrøndelagKraft har tatt på vegne av kunde.

5. Overdragelse av avtalen
Avtalen kan ikke overføres til annen juridisk enhet uten den annen parts skriftlige forhåndssamtykke. Overdragelse av avtalen kan kun nektes i de tilfeller hvor det foreligger saklig grunn.

Kunde samtykker likevel til at avtalen kan overdras til et selskap i samme konsern som Leverandøren uten skriftlig forhåndssamtykke.

6. Valutahåndtering og veksling
Det nordiske kraftmarkedet omsettes i Euro på kraftbørsene. Fysisk og finansiell kraftleveranse fra TrøndelagKraft til sluttkunde, faktureres i NOK med mindre annet er avtalt. Ved levering benyttes Nord Pools vekslingsrate for konvertering fra Euro til NOK. 

7. Tvister
Tvister i kontraktsforholdet som partene ikke lykkes i å løse i minnelighet bringes inn for de ordinære domstolene med Hordaland Tingrett.