TIL Bedrift pil pil-hvit
  Åpne som PDF 06.06.2018

06.06.2018

1. Generelt

 1. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin ”Standard kraftleveringsavtale”, av 01.01.2007, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. I tillegg gjelder følgende særvilkår av 01.01.2017 for avtalen. Særvilkårene vil komme foran vilkårene i "Standard kraftleveringsavtale".
 2. Ved bestilling gir kunden TrøndelagKraft fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til nettselskapet.
  • innhente nødvendige opplysninger overfor nettselskapet, for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til nettselskapet ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av TrøndelagKraft i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier innen kl 09:00 etterfølgende dag, dersom kunden har installert avansert målersystem.
 3. TrøndelagKraft må ha mottatt målerstand fra kunde for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn 20 dager
 4. Som kunde får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra TrøndelagKraft, vårt fordelsprogram og våre samarbeidspartnere per e-post og sms. Som kunde regnes alle personer over 18 år som er tilknyttet målepunktet. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra TrøndelagKraft.
 5. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler TrøndelagKraft all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at TrøndelagKraft har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 6. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personoplysninger

Kort oppsummering av punkt 1:

Så snart du har gitt oss din måleravlesning, ordner vi alt det praktiske for deg. Som takk for at du blir kunde gir vi deg nye fordeler hver måned.

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder. 
 2. TrøndelagKraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle TrøndelagKrafts forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. Strømleveransen fra TrøndelagKraft starter vanligvis 2-3 uker etter inngått avtale.
 4. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden TrøndelagKraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet. Før flytting, må kunden ta kontakt med TrøndelagKraft for videreføring av strømavtalen. 
 5. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. TrøndelagKraft gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av TrøndelagKraft som leverandør på den nye adressen.
 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 7. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 8. TrøndelagKraft kan etter denne avtale endre priselementene (faste månedlige beløp) og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side, via direkte skriv til kunde eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Kort oppsummering av punkt 2:

Det kan ta et par uker før alt det praktiske rundt strømleveransen er ordnet. I mellomtiden vil vi foreta en rutinemessig kredittsjekk. Som kunde kan du logge inn på Min side. Der finner du oppdaterte priser og info om endringer.

3. Betalingsvilkår

 1. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra netteier gjennom året, kan få avregning månedlig eller annenhver måned. Da vil beregnet beløp for inneværende periode være inkludert i fakturaen, med betalingsfrist i siste dagen i forbruksperioden.  
 2. Kunder får beregnet beløp med betalingsfrist den siste dagen i forbruksperioden. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis ved årsskiftet. Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i samme faktura.

  Generelt:
 3. Kunden gir TrøndelagKraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til TrøndelagKraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan TrøndelagKraft uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til TrøndelagKraft avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.
 4. Kunden gir videre TrøndelagKraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til TrøndelagKraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av TrøndelagKraft ved at det utbetales fra TrøndelagKraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.
 5. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med TrøndelagKraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av TrøndelagKraft AS.
 6. Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.
 7. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 12 dager fra produksjon av faktura, kan TrøndelagKraft eller TrøndelagKrafts innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. TrøndelagKraft benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.
 8. For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr på kr 49.
 9. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos TrøndelagKraft utbetales bare beløp over 50 kr.
 10. Dersom kunden har valgt "Full Kontroll" gjelder også vilkår for Full Kontroll.
 11. Dersom kunden har valgt "Trippelgaranti" gjelder også vilkår for Trippelgaranti.
 12. Inkludert i avtalen er TrøndelagKraft 100 % Fornøyd. Dersom kunden ikke er fornøyd med avtalen, kan kunden etter 3 måneder fra oppstart av kundeforholdet få tilbakebetalt fastbeløpet for perioden kundeforholdet varer. Kunden betaler kun for strømmen som er brukt og eventuelle tilleggstjenester. Garantien avgrenses til å gjelde de 3 første månedene etter leveringsoppstart. TrøndelagKraft 100 % Fornøyd kan ikke gjøres gjeldende etter 4 måneder fra oppstart.

Kort oppsummering av punkt 3:

Som kunde får du fornøydgaranti med på kjøpet, og du kan velge elektronisk faktura dersom du vil unngå fakturagebyr.

4. Betingelser for Enkel Spotpris

 1. Spotprisen beregnes gjennomsnittlig per måned og er basert på Nord Pools områdepris i kundens leveringsområde dersom anlegget er avregnet månedlig. Kunden informeres om månedspris via faktura.
 2. Dersom nettleverandør sender timesverdier for avregning vil prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk.
 3. Avtalen garanterer 100 % fornybar strøm. Dette betyr at volumet av strøm som kunden kjøper kan spores ved opprinnelsesgarantier til en, eller flere, produsenter av 100 % fornybar strøm (vannkraft, vindkraft, biomasse osv).
 4. Avtalen Enkel Spotpris har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på TrøndelagKrafts internettsider eller i Min side. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 5. Faktura sendes månedlig.
 6. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

4. Betingelser for Garantipris

 1. Strømprisen følger svingningene i markedet. 
 2. Endring i pris kan tidligst tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunde. Makspristaket fastsettes hvert kvartal.
 3. I tillegg kommer avtalt fastbeløp. Andre priselementer som fast månedlig beløp som er uavhengig fra strømforbruk kan innføres med 2 ukers varsel.
 4. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. 

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.  

Last ned Angrerettskjema