TIL Bedrift pil pil-hvit
  Åpne som pdf 07.11.2019

07.11.2019

1. Kontrakt for kjøp og installasjon av hjemmelader

a) Avtalen
Denne avtalen regulerer kjøp av hjemmelader og installasjon av laderen.

Avtaledokumentene består av: Vilkår for kjøp av hjemmelader, en beskrivelse av produktet og angrerettskjema. Avtalen forutsetter at kjøperen er eller blir strømkunde hos TrøndelagKraft, og avtalen suppleres av vilkår for strømkjøp.

I tillegg blir avtalen utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp og salg av varer og tjenester mellom næringsdrivende og forbrukere, herunder forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.
Ved motstrid mellom avtalen og lovgivning så vil denne avtalen gå foran, så fremt dette ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

b) Partene
Avtalen er inngått mellom TrøndelagKraft (selger) og den forbrukeren som foretar bestillingen (kjøperen).

c) Partenes forpliktelser
Selgeren forplikter seg til å levere produktet til kjøper ved avtalt tidspunkt for installasjon og ved underleverandør å forestå installasjonen av produktet hos kjøperen.
Kjøperen forplikter seg til å medvirke til gjennomføringen av avtalen, samt rettidig betale den avtalte kjøpesummen.

d) Kredittvurdering
Kjøperen vil bli kredittvurdert etter at avtalen er inngått. Dersom kredittvurderingen av kjøper ikke anses tilfredsstillende av selger, bortfaller avtalen.

Altså:

Avtalen forutsetter at kjøperen er eller blir strømkunde hos TrøndelagKraft, og lar seg kredittvurdere. Avtalen suppleres av vilkår for strømkjøp. 

2. Avbestilling og angrerett

a) Avbestilling før levering
Dersom kjøperen avbestiller produktet før levering og installasjon, kan selgeren ikke fastholde kjøpet og kreve betaling.

b) Generelt om kjøperens angrerett
Kjøperen har på nærmere angitte vilkår som følger av denne avtalen rett til å gå fra sine forpliktelser (angrerett) ved å gi melding til selgeren før utløpet av angrefristen. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen.

Meldingen kan fremsettes ved bruk av vedlagte angrerettskjema eller ved fremsettelse av annen utvetydig erklæring. Korrekt utfylt skjema med informasjon om angreretten er vedlagt Avtalen. Kjøperen har bevisbyrden for at angreretten er gjort gjeldende.

Last ned Angrerettskjema 

c) Angrefristens lengde
Angrefristen for installasjonen utløper 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått.

Angrefristen for kjøp av produktet utløper 14 dager fra den dagen kjøperen får produktet i fysisk besittelse.

d) Angrerett for utførelse av installasjonen
Angrefristen for installasjonen utløper 14 dager fra den dag denne avtalen blir inngått. I denne perioden har kjøperen i henhold til punkt 2. b) rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til installasjonen. Dette gjelder:

1. plikten etter punkt 3.d) til å betale for installasjonen, og
2. plikten etter punkt 3.a) til å yte medvirkning for gjennomføringen av installasjonen.

e) Installasjon før utløp av angrefristen
Dersom kjøperen ønsker at installasjonen skal utføres før utløpet av angrefristen kan partene avtale dette uttrykkelig. Dersom partene har avtalt dette og kjøperen allikevel benytter seg av sin angrerett gjelder følgende:

1. Dersom installasjonen enda ikke er utført påløper et avbestillingsgebyr på NOK 500.
2. Dersom installasjonen allerede er utført skal kjøperen anses å ha frafalt sin angrerett, jf. angrerettloven § 22 bokstav c. Kjøperen forplikter seg fullt og helt til å betale kostnadene for installasjonen.

f) Angrerett for leveranse av produktet
Angrefristen for kjøp av produktet utløper 14 dager fra den dagen kjøperen får Produktet i sin fysiske besittelse. I denne perioden har kjøperen i henhold til punkt 2.b) rett til å gå fra sine forpliktelser knyttet til kjøpet av produktet.

Dersom kjøperen benytter seg av angreretten må kjøperen melde dette til selgeren innen utløpet av angrefristen. Kjøperen kan ikke demontere produktet selv. Selgeren forplikter seg til å forestå fjerning av produktet senest 14 dager etter meldingen er gitt. Det tas forbehold om ledig kapasitet hos installatøren. Kjøperen må betale for installasjonen som nærmere beskrevet i punkt 2.e) 2.

g) Verdireduksjon 
Selgeren kan kreve at kjøperen erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av produktet som ikke har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon.

Altså:

Angrefristen for installasjonen utløper 14 dager fra den dagen avtalen ble inngått. Dersom kunden avtaler at installasjon skjer før utløpet av angrefristen, vil kunden være ansvarlig for kostnad til installasjon.

3. Kjøperens plikter etter avtalen

a) Generelt om kjøperens plikter
Kjøperen skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at selgeren skal kunne oppfylle avtalen. Dette innebærer blant annet å:

1. stille boligen til disposisjon slik at Installasjonen av produktet kan bli gjennomført på avtalt tidspunkt,
2. på forespørsel å gi den informasjonen selgeren eller installatøren finner nødvendig slik at riktig versjon av produktet velges og at installatøren får nødvendig informasjon for å kunne utføre installasjonen, og
3. betale den avtalte kjøpesummen til rett tid.

Dersom kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning og dette medfører ekstra kostnader for selgeren kan gebyr påløpe. Dette er nærmere regulert i punkt 3.b).

b) Kjøperens manglende medvirkning
Dersom kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning, og selgeren lider tap som følge av dette, kan selgeren kreve at tapet skal bæres av kjøperen.

Dersom kjøperen ikke stiller boligen til disposisjon slik at installasjonen ikke kan bli utført til avtalt tid påløper et gebyr på NOK 500.
Dersom kjøperen ikke har sendt nødvendig informasjon, på oppfordring fra selger eller installatøren, og mangelen på informasjon medfører merarbeid, kan selgeren kreve at kostnadene til slikt merarbeid dekkes av kjøperen. Det samme gjelder dersom kjøperen har bestilt feil versjon av produktet som ikke er kompatibelt med el-anlegget og/eller el-bilen.

c) Kjøpesum
Kjøperen skal betale det beløp som fremkommer av ordrebekreftelsen. Det oppgitte beløpet utgjør den veiledende prisen, og ekstra utgifter til installatør kan forekomme. Dersom kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning kan gebyr påløpe etter nærmere vilkår, se punkt 3.b).

Kjøpesummen forutsetter at kjøperen er eller blir strømkunde hos selgeren.
Dersom kjøperen velger å benytte seg av avtalt nedbetaling kan ytterligere kostnader påløpe i henhold til reglene i punkt 3.f).

d) Betaling av kjøpesummen
Kjøpers betaling kan skje ved kontant betaling eller avtalt nedbetaling. Kontant betaling reguleres av reglene i punkt 1. og avtalt nedbetaling reguleres av reglene i punkt 2. under. 

1. Kontant betaling av kjøpesummen
Kjøperen skal betale kjøpesummen når selgeren krever det.
Selgeren kan kreve at kjøperen betaler hele eller deler av kjøpesummen før installasjonen av produktet blir gjennomført.
Rettmessig betaling av kjøpesummen skjer til selgers kontonummer som er spesifisert på tilsendt faktura. 

2. Avtalt nedbetaling av kjøpesummen
Avtalt nedbetaling skjer rente- og kostnadsfritt over 36 måneder forutsatt at kjøperen er eller blir strømkunde hos Selgeren. Første avdrag betales etter at installasjonen er gjennomført. Avtalt nedbetaling kan avsluttes ved at kjøperen betaler den resterende del av kjøpesummen til selgeren.

Det månedlige avdraget av kjøpesummen faktureres månedlig på samme faktura som kjøperens strømavtale. Dersom kjøperen i dag har et annet fakturaintervall hos Selgeren, vil det bli endret til månedlig fakturering.
Dersom kjøperen sier opp strømavtalen med selgeren, som er en forutsetning for avtalt nedbetaling, anses dette som mislighold av avtalen og den resterende del av kjøpesummen forfaller til betaling. 

g) Kjøperens manglende betaling av kjøpesummen
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren kreve oppfyllelse, heving, erstatning, renter og/eller holde ytelsen tilbake.

Selgeren kan fastholde avtalen og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Dersom kjøperens forsinkede betaling er vesentlig, eller kjøperen ikke betaler etter en rimelig tilleggsfrist som selgeren har fastsatt, kan selgeren heve avtalen. Selgeren forbeholder seg retten til å heve avtalen også etter at produktet er overtatt av kjøperen.
Betales ikke kjøpesummen innen avtalt tid kan selgeren kreve rente av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven.

Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, inndrives ved inkasso. Kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

h) Salgspant
«TrøndelagKraft forbeholder seg salgspant i leverte produkter (jfr. Panteloven av 8. februar 1980 nr. 2 § 3-14 til § 3-22) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpte renter og omkostninger er fullt ut betalt.»

Altså:

Kjøperen skal yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at selgeren skal kunne oppfylle avtalen. 

4. Selgerens plikter etter avtalen

a) Selgerens plikt til rettidig levering
Tidspunkt for når selgeren skal levere produktet og utføre installasjonen avtales mellom kjøperen og installatøren. Dersom ikke noe annet er avtalt har kjøperen krav på levering innen 30 dager etter avtaleinngåelsen.

Produktet blir levert ved at installasjonen gjennomføres av installatøren hos kjøperen på det avtalte tidspunkt. Dersom installasjonen og levering av produktet blir forsinket, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen gjøre misligholdsbeføyelser etter forbrukerkjøpsloven gjeldende. Dette inkluderer blant annet:

1.  Å holde tilbake betalingen for å dekke krav som følge av selgerens forsinkelse, men ikke åpenbart mer enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet

2. Har selgeren ikke oppfylt i tide kan kjøperen oppfordre selgeren til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selgere ikke leverer innen denne tilleggsfristen, kan kjøperen heve avtalen,

3. Kjøperen kan kreve erstatning for direkte tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra selgerens side. TrøndelagKraft dekker ikke indirekte tap.

Dersom selgeren spør om kjøperen vil motta levering til tross for forsinkelsen eller underretter kjøperen om at installasjonen vil bli gjennomført og produktet vil bli levert innen en angitt tid, men kjøperen ikke svarer innen rimelig tid etter at han eller hun har fått meldingen, kan kjøperen ikke heve om oppfyllelse skjer innen den tid som er angitt.

b) Selgers plikt til å levere kontraktsmessig vare
Selger plikter å levere produktet fri for mangler, og produktet skal svare til de opplysninger og spesifikasjoner som følger av avtalen mellom partene.
Ved bedømmelsen av om produktet har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på kjøperen, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere. Risikoen går over på kjøperen når kjøperen får produktet i sin fysiske besittelse.

c) Selgerens plikt til å forestå installasjonen av produktet
Installasjonen gjennomføres i henhold til avtalen, herunder den vedlagte produktbeskrivelsen. For ytterligere behov ved installasjonen skal dette avtales direkte med installatøren. Kostnader knyttet til slike merarbeider vil faktureres direkte fra installatør.

d) Reklamasjon og forbrukerens krav ved mangler
Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen gjøre alminnelige misligholdsbeføyelser gjeldende.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet eller installasjonen må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Reklamasjonen må skje senest fem år etter installasjonen og overleveringen av produktet.

Dersom det foreligger en mangel og reklamasjon er rettidig fremsatt plikter selgeren å avhjelpe mangelen. Avhjelp skal skje innen rimelig tid og uten kostnad og uten vesentlig ulempe for kjøperen.

Dersom det fremsettes reklamasjon for en påstått mangel, og dette viser seg å ikke være en mangel ved produktet eller installasjonen, kan selgeren kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel.

e) Garanti
Selgeren stiller en 3 års garanti for utbedring av mangler ved leveransen som ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side. Eventuelle feil eller mangler skal meldes til selgeren innen rimelig tid etter at feilen eller mangelen er eller burde bli oppdaget. Selgeren kan benytte seg av installatøren for å undersøke og eventuelt rette mangelen. Selgeren skal forestå undersøkelse og kostnadsfri utbedring innen rimelig tid etter at kjøperen har gitt melding om feilen eller mangelen, men det tas forbehold om ledig kapasitet hos installatøren.

f) Produktskader
Selgerens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på produktet, også skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med produktets forutsatte bruk.

For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan kjøperen kreve erstatning med mindre selgeren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side.

Altså:

Produktet har tre års garanti. Tidspunkt for når selgeren skal levere produktet og utføre installasjonen avtales mellom kjøperen og installatøren.

5. Konfliktløsning

En konflikt skal søkes løst mellom partene.
Kommer partene ikke til enighet kan konflikter etter denne avtalen søkes løst ved minnelig ordning etter mekling i Forbrukerrådet. Dersom en slik minnelig ordning ikke oppnås kan klagen behandles av Forbrukerklageutvalget.
En klage behandlet i Forbrukerklageutvalget kan fremmes for de alminnelige domstoler.

Altså:

En konflikt skal søkes løst mellom partene.