TIL Bedrift pil pil-hvit
  Åpne som pdf 31.12.2021

31.12.2021

Vilkår Betalservice AS

I punkt 1-3 fremkommer generelle vilkår som gjelder alle tjenester Betalservice AS tilbyr. I punkt 4 fremkommer produktspesifikke vilkår som gjelder for det enkelte produkt. Ved motstrid går produktspesifikke vilkår foran generelle vilkår. 

1. Generelle vilkår

 1. Disse generelle vilkårene gjelder for betalingsadministrasjon fra Betalservice AS, org. nr. 925160776, («Betalservice»). Avtaleparter er Betalservice og den som er registrert som kunde hos Betalservice.

 2. Betalservice tilbyr betalingsadministrasjon. Avtale med Betalservice forutsetter en underliggende avtale med et av selskapene Betalservice har tjenesteavtale med («Selskapene»/«Selskapet»). Betalingsadministrasjon er en tilleggstjeneste, og uavhengig av kundens avtale hos Selskapet, slik at avtalen med Betalservice kan sies opp uten at det får betydning for kundens avtale med Selskapet. Likevel slik at avtalen om betalingsadministrasjon med Betalservice, avsluttes når kundens underliggende avtale med Selskapet opphører. Betalservice kan på saklig grunnlag avslå å inngå avtale med kunden.

 3. På vegne av kunden får Betalservice fullmakt til å motta faktura/fakturainformasjon fra Selskapet. Betalservice får fullmakt til å gjøre opp fakturabeløpet fra Selskapet. På vegne av kunden avtaler Betalservice kreditt fra Selskapet ved at rettidig og fullstendig innbetaling av månedlig beløp til Betalservice innebærer at mislighold ikke inntreffer i forholdet mellom kunde og Selskapet. Innbetaling i forhold til denne avtalen regnes som befriende betaling til Selskapet. Ved mislighold av denne avtalen og/eller mislighold av innbetalinger i forhold til denne avtalen, kan Betalservice bringe denne avtalen til opphør med 14 dagers varsel. Innestående fakturabeløp avregnes mot forfalte faktura fra Selskapet, ved underdekning konstateres mislighold i kundens forhold til Selskapet.

 4. Selskapet forvalter kundekommunikasjon på vegne av Betalservice. For å sikre enkel tilgang for kunden er derfor all informasjon og kommunikasjon om betalingsadministrasjonen tilgjengelig i Min side hos Selskapet. Kunden er ansvarlig for at Selskapet og Betalservice har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.

 5. Behandling av personopplysninger skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger.

 6. Dersom avtalen om betalingsadministrasjon inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen innen 14 dager etter at Betalservice har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven. Last ned Angrerettskjema. Dersom kunden benytter seg av angreretten for den underliggende avtalen med Selskapet, oppheves automatisk avtalen om betalingsadministrasjon med Betalservice.

 7. Avtalen kan ikke overdras uten den andre partens skriftlige samtykke. Kunden samtykker likevel til at avtalen kan overdras til et selskap i samme gruppe eller konsern som Betalservice uten at slikt samtykke kreves. Slik overdragelse kan skje med 14 dagers varsel via egnet forsendelsesmåte.

 8. Dersom en tvist ikke lar seg løse i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Hordaland tingrett som verneting. Vernetinget er ikke bindende for forbrukere.

2. Leveringsvilkår

 1. Betalservice har rett til å foreta en kredittvurdering av potensielle og eksisterende kunder og kunne avslå/avslutte leveranse, kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder dersom resultatet av kredittvurderingen gir saklig grunn for det. Ved slikt avslag eller avslutning kan Betalservice fristilles fra alle forpliktelser etter denne avtale med kort varsel. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk. Betalservice kan fastsette en kredittgrense basert på en vurdering av den enkelte kundes betalingsevne.

 2. Betalservice kan etter denne avtale endre pris- og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side hos Selskapet eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

 3. Betalingsadministrasjonen løper inntil den blir sagt opp av en av partene. Tjenesten kan sies opp av hver av partene med 14 dagers skriftlig varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Betalservice tar forbehold om kortere varslingsfrist ved pris- og vilkårsendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige eksterne rammebetingelser og annet som berører betalingsadministrasjonen.

3. Betalingsvilkår

 1. Faktura sendes som hovedregel til kunden på samme måte som faktura for den underliggende avtalen fra Selskapet. Fakturagebyr kan påløpe ihht den til enhver tid gjeldende satser. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.

 2. Dersom kunden ikke betaler innen forfallsdato, kan Betalservice eller Betalservice’ innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. Betalservice benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.

 3. For eventuell betalingsutsettelse av faktura påløper gebyr i henhold til gjeldende satser.

 4. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos Betalservice utbetales bare beløp over 5 kr.

4. Produktspesifikke vilkår

Full Kontroll

 1. Full kontroll er en tjeneste for betalingsadministrasjon og jevn betaling av strøm- og nettleiekostnadene. Full kontroll forutsetter at kunden har inngått strømavtale med et av Selskapene og mottar månedlig faktura på strømavtalen fra Selskapet. Dersom kunden inngår ny avtale med et annet Selskap må saldo gjøres opp. Tjenesten Full kontroll gjelder for privat kunder med et samlet årsforbruk inntil 50.000 kWh for de strømanleggene som er tilknyttet kundeforholdet.

 2. Med Full Kontroll beregnes en forventet total strømregning inkludert nettleie (totalsummen) for en periode, basert på kundens forventede strømforbruk, forventede strømpriser, nettleie og pris for tjenesten på bestillingstidspunktet. Totalsummen fordeles i like beløp som faktureres månedlig. Kunden varsles når tjenesten iverksettes. Eventuelle utestående beløp fra tidligere fakturaperioder må innbetales til forfallsdato.

 3. Betalservice beregner kundens månedlige beløp, og justerer ved vesentlige endringer i faktorene som bestemmer det jevne beløpet. I månedlig oversikt ved fakturering fra Betalservice gis informasjon om kundens innestående/utestående beløp. Kunden varsles om nytt beløp for neste periode på SMS til kundens registrerte telefonnummer. Manglende innbetaling av det anmodede beløp kan medføre bortfall av den betalingsadministrative tjenesten, og underliggende strømkrav m.v. forfaller til betaling straks.

 4. For at tjenesten skal fungere optimalt forutsettes riktige og oppdaterte målerverdier.

 5. Ved opphør av tjenesten utbetales kundens eventuelle tilgodebeløp eller kundens utestående beløp kreves inn. Kunden gis deretter ordinære betalingsvilkår hos Selskapet.

 6. Kunden eier, og er ansvarlig for, sine posisjoner, både innestående og utestående. Renter i forbindelse med Full kontroll tilfaller/belastes Betalservice.