TIL Bedrift pil pil-hvit
  Åpne som PDF 08.01.2021

08.01.2021

1. Generelle vilkår for TrøndelagKraft

 1. Generelt gjelder betingelsene gitt i Energi Norge sin ”Standard kraftleveringsavtale”, av 01.01.2017, utarbeidet i samarbeid med Forbrukerombudet. 
 2. Ved bestilling gir kunden TrøndelagKraft  fullmakt til å:
  • iverksette og melde inn leverandørbyttet til kraftbransjens felles datasenter Elhub.
  • innhente nødvendige opplysninger for å gjennomføre leverandørbyttet.
  • melde ut- og innflytting til Elhub ved flytting. Selv om avtalen med nettselskapet inngås av TrøndelagKraft  i samsvar med fullmaktene over, blir kunden fullt ut part i kontraktsforholdet med nettselskapet.
  • innhente målerverdier fra Elhub
 3. Dersom strømanlegget er profil-avregnet må TrøndelagKraft ha mottatt målerstand for å kunne starte strømleveransen. Målerstanden må ikke være eldre enn tre måneder.
 4. Dersom man har samtykket får en informasjon om aktuelle nyheter og tilbud fra TrøndelagKraft, Fordelsprogrammet, Fjordkraft konsernet og kjente merkevarer per e-post, sms og sosiale medier. Som kunde regnes alle personer over 18 år som er tilknyttet målepunktet. TrøndelagKraft og Fjordkraft mobil er en del av Fjordkraft konsernet. Samtykket er gyldig inntil man melder seg av, og betyr at man kan få informasjon om aktuelle nyheter og tilbud etter endt kundeforhold. En kan når som helst trekke tilbake samtykket. Avmeldingen vil ikke berøre annen informasjon som sendes fra TrøndelagKraft.
 5. For å sikre tilgjengelighet for kunden samler TrøndelagKraft all kommunikasjon vedrørende kundens strømavtale i Min side, med varsel til den e-postadressen kunden velger å benytte til kundekommunikasjon. Kunden er selv ansvarlig for at TrøndelagKraft har korrekt personalia og kontaktinformasjon for kunden.
 6. Databehandlingen skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Retningslinjer for behandling av personopplysninger

Kort oppsummering av punkt 1:

Så snart du har gitt oss din måleravlesning, ordner vi alt det praktiske for deg. Som takk for at du blir kunde gir vi deg nye fordeler hver måned.

2. Leveringsvilkår

 1. Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder. 
 2. TrøndelagKraft har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti eller forskuddsbetaling fra kunder der det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle TrøndelagKrafts forpliktelser etter denne avtale i sin helhet. Gjenpartsbrev sendes fortrinnsvis elektronisk.
 3. I de tilfeller hvor kunden har angrerett gir kunden TrøndelagKraft anledning til å iverksette oppstart før angrefristens utløp. Dersom kunden likevel benytter seg av angreretten, må kunden betale for strømmen som blir levert frem til leveransen er avsluttet.
 4. Ved flytting må kunden ta kontakt med TrøndelagKraft for videreføring av strømavtalen før flyttedato.
 5. Ved flytting følger avtalen kunden til ny adresse. TrøndelagKraft gis ved denne avtale fullmakt til å kontakte kunden for innhenting av nødvending informasjon for registrering av TrøndelagKraft som leverandør på den nye adressen.
 6. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlige avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for strømsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.
 7. Priser oppgis inklusiv merverdiavgift.
 8. TrøndelagKraft kan etter denne avtale endre priselementene og avtalevilkårene med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side, via direkte skriv til kunde eller på annen egnet måte. Dersom endringen er vesentlig, kan avtalen heves med umiddelbar virkning dersom kunden ikke aksepterer endringen. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.
 9. Dersom Elhub (kraftbransjens felles datasenter) sender timesverdier for kundes forbruk, og kunde har timesavregnet strømavtale blir hver time avregnet med gjeldende timespriser. På faktura fremkommer ikke hver enkelt time, men en snittpris for faktureringsperioden.

Kort oppsummering av punkt 2:

Det kan ta et par uker før alt det praktiske rundt strømleveransen er ordnet. I mellomtiden vil vi foreta en rutinemessig kredittsjekk. Som kunde kan du logge inn på Min side. Der finner du oppdaterte priser og info om endringer.

3. Betalingsvilkår

 1. Kunder der vi mottar måleverdier regelmessig fra Elhub gjennom året, kan få avregning månedlig eller annenhver måned.

 2. Kunder faktureres når forbruksverdi er klar, og betalingsfrist settes tidligst 12 dager etter faktura produksjonsdato. Beløpet blir beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Avregning basert på avlest eller stipulert målerstand, skjer vanligvis månedlig. Fakturering gjøres på verdier oversendt fra Elhub.

  Generelt:

 3. Kunden gir TrøndelagKraft fullmakt til å motta faktura fra nettselskapet for nettleie m.m. på sine vegner, slik at strøm og nettjenester kan faktureres under ett. Nettleieavtalen og kontraktsforholdet mellom nettselskapet og kunden er likevel uforandret, selv om fakturaen rettes til TrøndelagKraft på kundens vegne. Ved helt eller delvis mislighold av kundens forpliktelser kan TrøndelagKraft uten særskilt varsel gjenetablere kunden som fakturamottaker fra nettselskapet direkte. Kunden kan ved melding til TrøndelagKraft avslutte fullmaktsforholdet og igjen få direktesendt faktura fra nettselskapet.

 4. Kunden gir videre TrøndelagKraft rett til å motta eventuelle tilgodebeløp fra nettselskapet på sine vegner. Ved betaling til TrøndelagKraft er nettselskapet fri sin forpliktelse ovenfor kunden. Beløpet godskrives kunden av TrøndelagKraft ved at det utbetales fra TrøndelagKraft eller godskrives kundens konto og avregnes i senere oppgjør.

 5. Avtale om e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte eller avtale om gjentatte direkte debiteringer (avtalegiro) kan videreføres med TrøndelagKraft AS (org. nr.: 976 944 682) som ny betalingsmottaker, og underretning i henhold til finansavtaleloven §26 ivaretas av TrøndelagKraft AS.

 6. Faktura sendes som hovedregel til kunden som papirfaktura. TrøndelagKraft anbefaler e-faktura eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype kan det komme fakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser.

 7. Dersom kunden ikke betaler faktura innen forfallsdato, minimum 12 dager fra produksjon av faktura, kan TrøndelagKraft eller TrøndelagKrafts innfordringspartner sende varsel om purring til kundens registrerte mobiltelefonnummer eller e-postadresse. Ved manglende betaling innen forfallsdato vil forsinkelsesrenter beregnes fra første dag etter forfallsdato. Dette gjelder også ved avtalt nedbetalingsplan. Forsinkelsesrentene kommer i tillegg til purregebyr. TrøndelagKraft benytter rentesatsen som er satt av Finansdepartementet.

 8. For betalingsutsettelse eller deling av faktura påløper et gebyr.

 9. Dersom kunden ved opphør av kundeforholdet har noe til gode hos TrøndelagKraft utbetales bare beløp over 50 kr.

 10. Dersom kunden har valgt "Full Kontroll" gjelder også vilkår for Full Kontroll.

 11. Dersom kunden har valgt "Trippelgaranti" gjelder også vilkår for Trippelgaranti.

 12. Inkludert i avtalen er TrøndelagKraft 100 % Fornøyd. Dersom kunden ikke er fornøyd med avtalen, kan kunden etter 3 måneder fra oppstart av kundeforholdet få tilbakebetalt fastbeløpet for perioden kundeforholdet varer. Kunden betaler kun for strømmen som er brukt, inkludert nettleie og eventuelle tilleggstjenester. Garantien avgrenses til å gjelde de 3 første månedene etter leveringsoppstart. TrøndelagKraft 100 % Fornøyd kan ikke gjøres gjeldende etter 4 måneder fra oppstart.

 13. Dersom kunden mottar en fordel/rabatt/bonus kan TrøndelagKraft kreve bindingstid og evt. bruddgebyr. Betingelser for bindingstid avtales i kundens kontrakt.

 14. Dersom kunden har valgt tilleggstjenesten «Norsk vannkraft» får kunden opprinnelsesgarantier fra vannkraft tilsvarende sitt strømforbruk. Kunden kan til enhver tid se hvilket vannkraftverk som gir opprinnelsesgarantier på Min side. Tjenesten faktureres per dag etter gjeldende priser.

Kort oppsummering av punkt 3:

Som kunde får du fornøydgaranti med på kjøpet, og du kan velge elektronisk faktura dersom du vil unngå fakturagebyr.

4. Betingelser for TrøndelagKraft Spotpris

 1. Spotprisen er basert på Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde. Prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk i måleperioden. Dersom netteier ikke leverer timeverdier for forbruk vil kunden få gjennomsnittlig områdepris fra Nord Pool i kundens leveringsområde.

 2. I tillegg til strømprisen har avtalen et påslag per kWh. Påslaget inkluderer kostnader til offentlig pålagte elsertfikater og kan endres med to ukers varsel via TrøndelagKrafts internettsider eller Min side. Påslaget kan variere mellom kunder, utfra eventuelle fritak for elsertifikater og tidspunktet for avtaleinngåelse.

 3. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

 4. Faktura sendes månedlig.

 5. Avtalen gjelder for privatkunder med et forventet årlig forbruk opptil 50000kWh

4. Betingelser for Garantipris

 1. Strømprisen følger svingningene i markedet. 
 2. Endring i pris kan tidligst tre i kraft 14 dager etter at direkte varsel er sendt kunde. Makspristaket fastsettes hvert kvartal.
 3. I tillegg kommer avtalt fastbeløp. Andre priselementer som fast månedlig beløp som er uavhengig fra strømforbruk kan innføres med 2 ukers varsel.
 4. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. 

4. Betingelser for TOBB rabatt

 1. Følger vår standard Garantipris med 15 % rabatt på pris og fastbeløp eks. kostnader til kjøp av elsertifikater. Blir avtalen reforhandlet mellom TOBB og TrøndelagKraft vil kunden få nye avtalevilkår og priser som tilhører denne avtalen.
 2. Dersom 15 % rabatt gir en strømpris som er lavere enn vår innkjøpspris vil kunden få en strømpris som er lik vår innkjøpspris og avtale påslag.   
 3. Avtalen gjelder kun for kunder som er medlem i TOBB.
 4. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

4. Betingelser for EuroBonus-avtalen

 1. Strømprisen som leveres er TrøndelagKrafts Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres. Innkjøpskostnader utgjør normalt 0,8-1,2 øre/kWh (representativt anslag basert på historiske data) og består av handels- og balanseringsgebyr, regulerkraftkostnader og finanskostnader knyttet til gjennomfakturering av nettleie og kjøp av strøm.
 2. Dersom nettleverandør sender timesverdier for avregning vil prisen på faktura vektes etter anleggets timesforbruk.
 3. EuroBonus-avtalen har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på TrøndelagKrafts internettsider eller i Min side. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 4. Innkjøpsprisen for hver måned er kjent ca. 1 uke etter månedens utløp og offentliggjøres på våre nettsider. 
 5. Avtalen løper til den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.
 6. Eurobonus-poeng kan bare gis en gang per strømanlegg for både Fjordkraft og TrøndelagKraft merkevare.
 7. Kunden må betale bruddgebyr kr. 500,- dersom strømleveranse fra TrøndelagKraft i en periode på seks måneder fra leveransens oppstart ikke gjennomføres. Etter utløpet av seksmånedersperioden løper avtalen til den sies opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

 

4. Betingelser for Solstrøm

 1. En plusskunde er en privat forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet. Plusskunder som inngår plusskundeavtale med TrøndelagKraft må også ha strømavtale for sitt strømforbruk. Overskuddskraften selges dermed til TrøndelagKraft mot betaling. Definisjonen av plusskunder følger det til enhver tid gjeldende reglementet fra NVE. Overskudd av elektrisitet fra solcelleanlegg skal overholde nettselskapenes krav til spenningskvalitet og effektflyt. 
 2. Strømprisen som leveres er Trøndelagkrafts Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen: et timeveid gjennomsnitt av spotprisen fra strømbørsen Nordpool per måned med tilhørende innkjøpskostnader i området der strømmen leveres. Innkjøpskostnader utgjør normalt 0,8-1,2 øre/kWh (representativt anslag basert på historiske data) og består av handels- og balanseringsgebyr, regulerkraftkostnader og finanskostnader knyttet til gjennomfakturering av nettleie og kjøp av strøm.

 3. Avtalen har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruk og et variabelt påslag i øre per kWh. Det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på TrøndelagKrafts internettsider eller i Min side. I samsvar med Lov om elsertifikater inneholder påslaget kostnader til kjøp av elsertifikater.
 4. Avtalen garanterer 100 % fornybar strøm. Dette betyr at volumet av strøm som kunden kjøper kan spores ved opprinnelsesgarantier til en, eller flere, produsenter av 100 % fornybar strøm (vannkraft, vindkraft, biomasse osv).
 5. Betaling for overskudd av elektrisitet levert til TrøndelagKraft er 1 kr per kilowatt-time. Prisen kan endres med 30 dagers varsel på TrøndelagKrafts internettsider eller i Min side. Prisen gjelder inntil 5000 kilowattimer er levert til TrøndelagKraft per år. Deretter gjelder spotpris.
  TrøndelagKrafts generelle vilkår gjelder også for denne avtalen.
 6. Avtalen løper inntil den blir sagt opp. Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn.

 

5. Angrefrist

Dersom avtale om kjøp av elektrisk kraft inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i «Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv.» Kunden kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at kraftleverandøren har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven.  

Last ned Angrerettskjema