TIL Bedrift pil pil-hvit
  Åpne som pdf 18.01.2023

18.01.2023

Abonnementsvilkår for bruk av Puls – Sanntidsmåler

 1. Puls fra TrøndelagKraft er en enhet som måler strømforbruket i sanntid fra din strømmåler. Puls sender informasjon om strømforbruk fra din strømmåler til TrøndelagKraftslik at forbruket kan presenteres i TrøndelagKraft-appen. Fjordkraft vil også levere tjenester knyttet til måling av strømforbruk.
 2. Bruk av Puls forutsetter et aktivt strømkundeforhold hos TrøndelagKraft tilknyttet måleren Puls benyttes til. Puls kan benyttes med alle strømavtaler som tilbys privatkunder. Dersom strømkundeforholdet opphører avsluttes også tjenestene tilknyttet Puls uavhengig av årsak til opphør.
 3. Bruk av Puls medfører en månedlig abonnementskostnad som faktureres per måned sammen med strømforbruket. Abonnementet trer i kraft når Puls tas i bruk og løper til det avsluttes av kunde ved å deaktivere abonnementet via «Min side» eller TrøndelagKraft-appen og i tillegg koble Puls fra AMS-måleren. TrøndelagKraft kan endre priser og vilkår med 14 dagers varsel, enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side og med varsel til kundens registrerte e-postadresse, eller på annen egnet måte. Vilkår for Puls gjelder uavhengig av kundens strømavtale.
 4. Puls skal bare installeres slik det er angitt ved levering. Kunden er selv ansvarlig for å installere Puls etter installasjonsbeskrivelsen. Eventuelle feil meldes TrøndelagKraft.
 5. TrøndelagKraft er ikke ansvarlig for skader, tap eller kostnader knyttet til bruk av Puls.
 6. For ansvar, garantier og betingelser knyttet til kjøp av Puls vises til kjøpsvilkår. Detaljerte brukervilkår (app vilkår) regulerer TrøndelagKrafts og sluttbrukers forpliktelser tilknyttet Puls. Personvern er regulert gjennom personvernerklæring.

Kjøpsvilkår Puls

 1. Generelt
  Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av TrøndelagKraft Puls, heretter kalt Puls, gjennom TrøndelagKrafts internettsider eller andre egnede salgskanaler. Du godkjenner kjøpsvilkårene når du bekrefter din bestilling.

  Selger: TrøndelagKraft er selger av Puls.

  Kjøper: Betegner den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Benevnes i det videre med personlig pronomen i andre person (du, deg, din eller ditt).
  Når du bestiller Puls aksepterer du vilkårene i denne avtalen, og forplikter deg til å følge disse i sin helhet.

  Kjøpsvilkårene utgjør sammen med selve kjøpet og ordrebekreftelsen det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

  Puls leveres kun til fastlands-Norge.

  Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
  Du finner disse lovene på lovdata.no

 2. Bestillings- og avtaleprosess
  Kjøpet er bindende for begge parter når bestillingen er registrert hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, dette er nærmere beskrevet i punkt 6.

  Du får en ordrebekreftelse fra TrøndelagKraft når kjøpet av Puls er gjennomført. Ordrebekreftelse mottar du på sms.

 3. Priser
  Priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet fremkommer før du fullfører kjøpet, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som for eksempel utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Uavhentede pakker belastes med et gebyr på 250 kr + kostnader til returfrakt.

 4. Betaling
  Kjøp av Puls belastes kundens strømregning. Kjøpet belastes på førstkommende strømregning etter at kjøpet er gjennomført.

 5. Levering
  Normalt sendes bestilte varer innen 3 virkedager etter bestilling. Dette forutsetter tilgjengelighet på lager. Alle leveringstider som oppgis på våre nettsider må anses som veiledende.

  Hvis du har bestilt pulsmåler sammen med et strømabonnement så vil varen sendes når strømleveransen er aktivert (det tar ca. 14 dager).

  Ved betydelige forsinkelser vil du bli informert om dette.

  Puls leveres av våre distribusjonspartnere med din fakturaadresse som utgangspunkt. Selger har ansvar for varen inntil du har fått varen i din besittelse.

  Etter at du har mottatt varen må du snarest mulig undersøke at leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Du må også undersøke om varen er blitt skadet under transport, eller ellers har feil eller mangler. Dersom dette skulle være tilfelle, må du snarest mulig kontakte oss. Ta vare på både varen og emballasjen til saken er ferdig behandlet og du har fått tilbakemelding.

  Bruksanvisning for Puls følger med i emballasjen.

 6. Angrerett
  Angrerettloven gir deg rett til å angre på et kjøp, ved at du senest 14 dager etter at du har mottatt varen gir melding om dette som beskrevet under. Angreretten gjelder for varer og enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Hvis du angrer på kjøpet ditt og det ikke har gått mer enn 14 dager siden du mottok pakken, så kan du returnere den kostnadsfritt. Det er viktig å huske at emballasjen må brytes med minst mulig skade. Last ned returseddel her og lever varen på nærmeste postkontor.

  Når vi har mottatt varen på lager, så vil beløpet for varen bli kreditert på din neste faktura.

  Dersom du ønsker å bruke angreretten kontakt også TrøndelagKrafts kundesenter.

  Øvrige begrensninger i angreretten følger av lov om angrerett.

 7. Forsinket leveranse
  Dersom Selger ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

  Ved forsinkelse må krav rettes til Selger innen rimelig tid.

 8. Reklamasjon og garanti
  Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

  Reklamasjonen må meldes skriftlig til Selger. Du vil få en bekreftelse fra Selger når henvendelse om reklamasjon er mottatt.

  Dersom det foreligger en feil eller mangel ved varen som ikke skyldes deg eller forhold på din side, og dersom du har reklamert innen oppgitte frister, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

  1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
  2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  3. under visse forutsetninger kreve prisavslag
  4. under visse forutsetninger kreve erstatning
  5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

  Dersom det ikke foreligger en feil eller mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en feil eller mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom Selger har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, jf. forbrukerkjøpsloven § 30.

  Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre feil eller mangel ut over det som måtte være avtalt med Selger, vil Selger ikke dekke disse utgiftene.

  Selger forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke har feil eller mangel i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Varen trenger ikke å sendes i retur.

 9. Retningslinjer for personvern
  Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til at vi kan oppbevare og behandle dine personopplysninger.

 10. Salgspant
  TrøndelagKraft har salgspant i leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen. Dette inkluderer renter og omkostninger og gjelder inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

 11. Ekstraordinære forhold
  Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forvente å unngå eller overvinne følgene av.

  Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

  Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 12. Endring av vilkårene
  TrøndelagKraft forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, blant annet som følge av endringer i lovgivning.

 13. Force majeure
  Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet partene ikke kan råde over, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punktet, er Selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller.

 14. Tvister og lovvalg
  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på TrøndelagKrafts nettsider følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler. TrøndelagKraft AS sitt alminnelige verneting, er verneting for alle tvister som måtte oppstå som følge av handel på TrøndelagKrafts nettsider.

  Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet eller via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen). Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvister mellom forbruker og næringsdrivende.

  Forbrukerrådet
  Fred Olsens gate 1
  0152 Oslo
  www.forbrukerradet.no

  ODR-portalen er en nettbasert klageportal levert av EU-kommisjonen som gir tilgang til tvisteløsningsverktøy. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NO